این دو در بررسی خود دریافتند که رعایت فاکتورهای فوق الذکر به ایجاد و حفظ زنجیره تامین چابک یاری می رساند. طبق مقاله پاور و سوهال رعایت فاکتورهای گفته شده که همان متغیرهای مستقل هستند، خود متغیرهای وابسته ای را ایجاد می کنند که عبارتند از:
سطح عملکرد فعلی شرکت از لحاز رضایت مشتری
سطح عملکرد فعلی شرکت از لحاظ میانگین زمان تغییر فرایند
وضعیت فعلی شرکت از لحاظ بهره وری
سطح عملکرد فعلی شرکت از لحاظ تحویل دقیقا به موقع
سطح عملکرد فعلی شرکت از لحاظ نسبت تکنولوژی رقابتی
وضعیت فعلی شرکت از لحاظ نسبت فروش سالیانه به کل میانگین انبار
مزیت رقابتی از لحاظ تکنولوژی فرایند
مزیت رقابتی از لحاظ توانایی توسعه محصول جدید
درجه عملکرد در حوزه نوآوری محصول
پاور و سوهال در مقاله خود همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته را در سازمانهای خیلی چابک و کمتر چابک سنجیده اند.
مدل ۶ : مدل ون هوک و همکارانش
ون هوک مشاهده می کند که سه مشخصه و ویژگی، عملیات زنجیره تامین را می تواند مستقیما با چابک شدن مرتبط کند و این این سه مشخصه را در مدل خود مطرح می نماید :
مهارت در استفاده و بهره وری از نوسانات
پاسخگویی سریع
پاسخگویی منحصر به فرد یا پاسخگویی حتی در حجم های محدود
مدل ۷ : مدل لین و همکارانش
لین و همکارانش برمبنای مرور ادبیات تحقیق، مدل مفهومی زنجیره تامین چابک در سال ۲۰۰۶ را متشکل از چهار بخش اصلی یعنی محرکها، قابلیتها، توانمند سازها و اهداف چابکی را پیشنهاد کردند که در شکل ۲-۱۱ ارائه شده است.حوزه های عمومی تغییر در محیط کسب و کار شامل:
ناپایداری در بازار
رقابت شدید
تغییرات در نیازهای مشتری
سریع تر شدن تغییر تکنولوژی
تغییر در عوامل اجتماعی
می باشند.بر پایه ارزیابی محیط کسب و کار، سطحی از چابکی که مورد نیاز است توسط سازمان میتواند مشخص شود.زنجیره تامین چابک به تغییر، عدم قطعیت و غیر قابل پیش بینی بودن در محیط کسب و کار توجه می کند و پاسخگویی مناسب به تغییر را ایجاد می کند.بنابرین یک زنجیره تامین چابک نیازمند قابلیتهای مجزایی است.در واقع قابلیتها عبارتست از توانایی هایی که باید در سازمان ایجاد شودتا سازمان از قدرت مورد نیاز برای پاسخگویی به تغییرات برخوردار باشد.این قابلیتها، بر مبنای تحقیقات قبلی شامل چهار عنصر اصلی هستند که عبارتند از:
پاسخگویی، که توانایی شناسایی تغییرات و واکنش سریع و بهره گیری از آنها است.
شایستگی، شامل مجموعه گسترده ای از توانایی هاست که بهره وری و کارایی و اثربخشی فعالیتها در جهت اهداف و مقاصد سازمان را فراهم می کند.
انعطاف پذیری، که توانایی پردازش محصولات متفاوت و نیل به مقاصد مختلف با همان امکانات است.
سرعت، توانایی انجام وظایف و عملیات در کمترین زمان ممکن است.
محرک‌های چابکی : تغییرات در محیط کسب و کار
– بازار (تلاطم بازار)
– شاخص رقابت
– نیازمندی و الزامات مشتری
– نوآوری تکنولوژی
– فاکتورهای اجتماعی
تعیین سطح مورد نیاز چابکی
قابلیت‌های چابکی
– پاسخ‌گویی – شایستگی
– انعطاف‌پذیری – سرعت
ارکان و توانمندسازهای چابکی
– روابط مبتنی بر همکاری(استراتژی )
– یکپارچگی فرایندی ( پایه )

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.