1. گوناگونی مهارت
2. هویت وظیفه
3. استقلال در کار
4. اهمیت (وظیفه)
5. بازخورد.
* مهندسی شغل: هدف از مهندسی شغل آن است که با مطالعه کار، زمان سنجی و
روش سنجی، بتوان بهترین راه کار را به دست آورد. به کمک مهندسی شغل فرد می تواند با خستگی کمتر و سرعت بیشتر کار کند و بازدهی و مزایای بیشتری حاصل نماید. 5-3- تعدیل کار هفتگی
مزایای ضمنی تعدیل، برای کارکنان روشن است، ساعات فراغت آنها بیشتر می شود و زمان زیادتری را در کنار خانواده خود می گذارنند و در صورت نیاز می توانند یک شغل جنبی انتخاب نمایند. کاهش هزینه های رفت و آمد به محل کار، یکی دیگر از مزایای کار هفتگی متراکم است. این اقدام به بهبود ترافیک شهری نیز کمک می کند و اخیرا در بعضی از کشورها سعی شده از طریق تعدیل کار هفتگی و در نتیجه ایجاد رضایت کارکنان، عملکرد و بازدهی آنان را افزایش دهند(نایلی، 1373، صفحه 25). 5-4- شناور ساختن ساعات کار
یکی از استراتژیهای بهبود شرایط کیفی کار، شناور ساختن ساعتهای کار به دلخواه کارکنان است. در سالهای اخیر، نوآوریهایی که در بعضی از کشورها به وجود آمده برنامه ثابت هفتگی را دگرگون کرده است. برنامه کار انعطاف پذیر که ساعتهای کار را برای کارکنان شناور می سازد یکی از این دگرگونی ها است. با این اقدام کارکنان نسبت به کنترل ساعات کار خود اختیار لازم را بدست می آورند. افزایش کنترل و انعطاف پذیر ساعات کار دارای مزایایی است. از جمله اینکه اجازه می دهد تا کارکنان به کارهای شخصی خود سر و سامان بدهند. 5-5- هدف گذاری
مدیران که در برانگیختن کارمندان موفق می باشند اغلب محیط را به گونه ای می سازند که هدفهای مناسبی برای ارضای نیازها در آن محیط وجود داشته باشد. 5-6- اشتراک مساعی
کارکنان در هر رده سازمانی می توانند در تصمیم گیریهای مربوط به شغل خود شرکت کنند. آنها ممکن است با توجه به تخصص و تجربه ای که درباره شغل خود دارند، قادر باشند تصمیمهایی برای افزایش بهره وری بگیرند. در نتیجه، اشتراک مساعی منجر به انگیزش می شود. علاوه براین، اشتراک مساعی یک وسیله شناخت و قدردانی از کارکنان می باشد. 5-7- اصلاح رفتار
در این نگرش اعتقاد بر این است که تقویت رفتار مطلوب سبب تکرار آن می شود. هر چه تقویت مثبت به زمان و وقوع رفتار نزدیکتر باشد، احتمال تکرار رفتار بیشتر است. به سبب وجود فاصله زمانی بین رفتار مطلوب و عامل تقویت کننده مانند پول، دانشمندان علوم رفتاری استفاده از تقویت کننده های دیگری از قبیل تحسین کردن، شناخت و قدردانی کردن و سایر روش های کلامی را توصیه کرده اند (ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر، 1373، صفحه 414). 5-8- عدالت در پرداختها
بطور کلی کارکنان، کوششها و پاداش های خودشان را برای کار مشابه، با کوشش ها و پاداش های دیگران مقایسه می کنند. به عبارت دیگر بر مبنای این تئوری، همه ما داده های خودمان به سازمان (مانند تجربه، تحصیل، کوشش) با آنچه از سازمان دریافت می داریم (مانند حقوق، مزایا و پاداش) با اشخاص دیگری که در سازمان کار می کنند مقایسه کرده و اگر برابر باشد احساس برابری می کنیم (استیفن پی رابینز، 1377، صفحه 407). 2-26- جمع بندی
از آنجا که یکی از وظایف مهم مدیران در سازمانها، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان و فراهم نمودن زمینه های رشد و شکوفایی آنان است، این مسئله مدیران را ناگریز می سازد تا محیط درونی و بیرونی حاکم بر سازمان را به گونه ای شکل دهند تا اهداف مناسب برای ارضای نیاز کارکنان را انتخاب نموده و برای ایجاد انگیزش در کارکنان گام بردارند. برای ایجاد انگیزش، لازم است که نیازها شناسایی و در جهت ارضای آنها تلاش شود. چالش اصلی یک سازمان ایجاد تعادل میان اهداف کلی و مشخص آن سازمان و ارزش های شخصی کارکنان است.
بنابراین انگیزش محصول مشارکت و نتیجه رابطه متقابل (تعامل) فرد با موقعیت است که در آن قرار می گیرد.
هر یک از تئوریهای ارایه شده فایده بالقوه ای برای مدیریت دارد و می توان آنها را در یک مدل تلفیقی بکار برد. مشابهات این نظریه ها، نشان می دهد که وظیفه مدیر، ایجاد یک محیط کاری است که جوابگوی نیازهای افراد باشد. عملکرد ضعیف، رفتار نامطلوب و کاهش رضایت تا حدودی با عبارت نیازهای مسدود شده یا نیازهای ارضا نشده کاری قابل توصیف است. ارزش انگیزشی پاداش ها نیز تحت عنوان زمینه های فعال قابل ارزیابی هستند که نهایتا نظریه های محتوایی رهنمودهایی به شرح زیر ارایه می کنند:
* تفاوتهای فردی را از نظر نیازهای کاری درک کنید.
* سعی کنید پاسخ به این نیازها را ارایه نمایید.
* بدانید که چگونه می توان محیط کاری را ایجاد کرد که فرصت ارضای نیازهای
افراد را بخوبی فراهم کند که به عملکرد واحد و سازمان کمک کند.
علاوه بر این تئوریهای برابری و انتظار، تواناییهای ویژه ای دارند. انگیزش فردی مستقیما، تلاش کاری و مهارت مدیریت را در ایجاد و محیط کاری مساعد با نیازها و اهداف افراد تعیین می کند، هر چند که امکان فراهم کردن انگیزش کاری، بستگی به میسر بودن پاداش ها دارد. هنگامی که فردی پاداش درونی را تجربه می کند، انگیزش مستقیما و بطور مثبت تحت تاثیر قرار می گیرد. بطور کلی مرور مباحث نظریه های فوق حاکی از آن است که:
* انگیزش مبحث پیچیده ای است و به راحتی قابل تبیین نمی باشد.
* تفاوتهای فردی افراد، بر ساختار نیازهای کارکنان تاثیر گذار است.
* محیط داخلی سازمان، از عوامل موثر بر انگیزش آنهاست.
* محیط کار مساعد و پاداش سنجیده، به رضایت شغلی و عملکرد بالای کارکنان و انگیزش آنها منجر می شود. 2-27- تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع تحقیق
مقاله تخصصی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان بیمارستان مورد مطالعه اعضای هیئت علمی دانشگاه رفسنجان – علی بخشی علی آباد – داریوش نوروزی – زهرا سادات حسینی
رابطه عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مریم یععقوبی،سکینه صفائیان نژاد اصفهانی ،حسن ابوالقاسم گرجی ، محسن نوروزی
بررسی رابطه رضایت شغلی کارکنان با سبک مدیریت مدیران بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان در سال 82 – علی مصدق راد
3-1- مقدمه
بی تردید یکی از مهمترین فصول هر تحقیق، بحث روششناسی آن میباشد. دستیابی به هدفهای تحقیق و شناخت علمی آن میسر نخواهد بود، مگر زمانیکه با روش درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار مییابد، نه موضوع تحقیق. روشهای تحقیق به عنوان هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت میباشند(خاکی،1384: 155). فرایند روش تحقیق علمی به مجموعه مراحل منظم و پیوسته اطلاق میشود که امر تحقیق را از آغاز تا پایان امکانپذیر مینماید. فرایند روش تحقیق علمی شامل مراحل کلی است که هر مرحله خود نیز دارای خردهفرایندی شامل مراحل ریزتر است که عملیات و اقدامات متناسب با آن انجام میگیرد. اصل اساسی روش تحقیق، رعایت ترتیب و نظم فرایند کلی و خرده فرایندهای هر مرحله است تا تحقیق علمی را در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین آسیبها در زمینه کشف مجهول و کشف راه حل مساله عملی میسازد(حافظ نیا،48:1382).
در این فصل به موضوعاتی از قبیل روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه، شیوه نمونهگیری، ابزار گردآوری دادهها، نحوه ساخت و اجرای آن و همچنین فرایند جمعآوری اطلاعات، و روش تجزیه و تحلیل دادهها خواهیم پرداخت. 3-2- فرایند تحقیق
گامهای اجرایی جهت تحقیق حاضر را میتوان به این صورت بیان نمود. در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و جستجو در سایتهای معتبر و مرور ادبیات موضوعی چهارچوب نظری تحقیق بدست آمد. سپس با استفاده از چهارچوب نظری، متغیرهای مورد نظر استخراج و بومی سازی شد. با استفاده از متغیرهای بدست آمده پرسشنامه مورد نظر طراحی گردید و در اختیار استاد راهنما جهت نظرسنجی قرار گرفت و اصلاحات مورد نظر در پرسشنامه انجام گرفت و ابزار اندازهگیری نهایی طراحی گردید. بعد از این مرحله با استفاده از مطالعه میدانی داده‌ها و اطلاعات مورد نظر جمع‌آوری گردید. بدین صورت که پرسشنامه مورد نظر در اختیار کارکنان قرار گرفت و از آنها خواست تا آن را تکمیل نمایند. در مرحله بعد داده های جمع آوری شده برای تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار SPSS گردید و آزمونهای مورد نظر بر روی دادهها انجام گردید و در نهایت نتیجه‌گیری و پیشنهادات کاربردی و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه گردید.
3-3- فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
نوع رفتار مدیران بیمارستان در انگیزش شغلی کارکنان اثر گذار است. فرضیه های فرعی:
رضایت شغلی با انگیزش شغلی کارکنان رابطه مستقیم دارد.
تبعیض ها در محیط کار در انگیزش شغلی کارکنان اثر گذار است.
عامل حقوق ودستمزد در بین عوامل بیرونی و درونی به عنوان مهمترین عامل در ایجاد انگیزش شغلی معرفی شده است.
 -عامل امنیت شغلی به عنوان عامل ثانوی در ایجاد انگیزش شغلی تاثیر گذار است.       
 -اهمیت عامل شناخت و قدردانی از افراد یکی از عوامل مهم  درونی در ایجاد انگیزش شغلی محسوب میشود. 3-4- روش تحقیق
پژوهشگر پس از تهیه و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص نماییم برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش و شیوهایی را اتخاذ کند تا او هر چه دقیقتر و سریعتر به پرسش یا پرسشهای تحقیق مورد نظر دست یابد. و اما بمانند سایر بحثها در علوم انسانی، در مورد روش تحقیق نیز در کتابهای مختلف نظرات و دیدگاههای متفاوتی عنوان شده است. وجود تعاریف و تعابیر مختلف و متنوع در علوم انسانی، از سویی بیانگر گستردگی و اهمیت موضوع بوده که میتواند از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. از سویی دیگر نشاندهندهی پویایی موضوع است که میتواند زمینه ارائه مدلها، تئوریها و نظرات متفاوتی را فراهم آورد.
تحقیق حاضر در گروه روشهای کمی قرار میگیرد، به دلیل این که با استفاده از پرسشنامه به جمعآوری دادهها پرداخته شده است. همچنین روش تحقیق حاضر، روش غیرآزمایشی پیمایشی محسوب میشود. در تحقیق حاضر از دو روش کتابخانهای و میدانی استفاده خواهد شد.
در ضمن با توجه به تقسیمبندی تحقیقات علمی از نظر هدف، تحقیق حاضر از نوع تحقیق کاربردی میباشد. تحقیق کاربردی در جستجوی دستیابی به یک هدف عملی است و تأکید آن بر تأمین سعادت و رفاه توده مردم است. یافتههای تحقیق کاربردی به میزان بسیار زیادی قائل به زمان و مکان میباشد. همچنین از نظر ماهیت و روش، این تحقیق از نوع تحقیق توصیفی میباشد و با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است. پژوهش پیمایشی بر ساختن فرضیه و آزمون آن و تحصیل روابط بین متغی رهای دستکاری نشده توجه دارد. به عبارت دیگر تحقیق پیمایشی با انتخاب و مطالعۀ نمونههای منتخب از جامعۀ آماری به بررسی میزان شیوع، توزیع و روابط متقابل متغیرهای فردی و اجتماعی میپردازد. پژوهش پیمایشی متغیرهایی را انتخاب میکند که هماکنون یا قبلاً وجود داشتهاند. محقق پیمایشی با بررسی تغییرات متغیر بر حسب مورد جستجو ویژگیهای دیگری که به طور منظم با آن پیوند دارد در پی شناخت علل پدیدهها بر میآید (دواس، 1376:ص 15). اطلاعات مورد نیاز پیمایش از طریق پرسشنامه، مصاحبه و روشهای مناسب دیگر فراهم میآید. 3-5- جامعۀ آماری
یک تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در جامعه آماری انجام میشود. جامعه آماری عبارتست از “کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند”(حافظ نیا، 1377، ص 119). معمولاً در هر پژوهشی، جامعه آماری مورد بررسی، جامعهای است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفات متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد(سرمد، بازرگان و حجازی،1387). جامعه آماری برای تحقیق حاضر شامل کارکنان بیمارستان آباده بودند که در دوره اجرا و در قلمرو مکانی و زمانی تحقیق حاضر، تعداد آنها 100 نفر بود. 3-6- ابزار جمع آوری دادهها
در هر پژوهشی بسته به هدف پژوهشگران و روش تحقیق، از ابزارهای متفاوتی برای جمعآوری دادهها و اطلاعات استفاده میشود. در پژوهش حاضر از روشها و ابزارهای زیر استفاده شده است:
مطالعات کتابخانهای و اینترنتی: دادهها و اطلاعاتی که از این طریق بدست میآیند از نوع ثانویه هستند یعنی قبلاً تولید شدهاند واز طریق بررسی کتب، مجلات، پایاننامهها و سایر مستندات موجود در کتابخانههای تخصصی بدست میآیند.
پرسشنامه: پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب دادههای تحقیق است. پرسشنامه مجموعهای از سؤالها است که پاسخدهنده با ملاحظۀ آنها پاسخ لازم را ارائه میدهد)سرمد، بازرگان و حجازی، 1387). با توجه به کارایی بیشتر پرسشنامه در تحقیقات، بیشتر دادههای لازم جهت تجزیه و تحلیل سؤالات و آزمون فرضیات از طریق پرسشنامه جمعآوری میگردد.
با راهنمایی استاد راهنما اصلاحاتی در پرسشنامه انجام گردید، و پرسشنامه تنظیم شده در میان اعضای نمونه توزیع گردید و در مراجعات بعدی پرسشنامه توزیع شده جمعآوری گردید. همانگونه که قبلاً نیز ذکر شد جامعه آماری تحقیق حاضر، کراکنان بیمارستان شهرستان آباده بوده است. بطور کلی در هنگام انجام این پژوهش، کارکنان بیمارستان بعنوان پاسخگو به سوالات پرسشنامه مورد نظر تحقیق حاضر بودهاند.
پرسشنامه تحقیق شامل دو بخش بوده است: الف) سوالات عمومی: در این قسمت مشخصات عمومی پاسخدهندگان پرسیده شده است.
ب) سوالات تخصصی: این قسمت شامل شش متغیر است و برای این منظور سوال شدهاند تا میزان اهمیت هریک از مولفهها و شاخصها از نظر پاسخ دهندگان مشخص گردند. سؤالات با استفاده از طیف پنج گزینهای لیکرت و در سطح سنجش ترتیبی طراحی شدهاند. پاسخدهندگان با انتخاب هر یک از موارد میزان و نوع هر مولفه را در سازمان تعیین کردهاند. 3-7- آزمون های مورد استفاده
آزمون آلفای کرونباخ: بررسی پایایی تحقیق
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف: تعیین نوع توزیع متغیرها
آزمون فریدمن: رتبه بندی متغیرها
آزمون دو جمله ای: بررسی تاثیر عوامل موثر بر انگیزش 4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها، برای بررسی صحت و سقم فرضیهها]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *