۳۵

قبول

۵-۱-۱) فرضیه اول:
“بین ساختار مالی و نرخ بازده داراییها (ROA) بانک رابطه وجود دارد”
آزمون فرضیهی تحقیق با توجه به آماره F (05/0> 000/0) نشاندهنده معناداری کلی مدل رگرسیون برازش شده در سطح اطمینان ۹۵% است. با توجه به مدل برازش شده، می‎توان ادعا کرد حدود ۵/۷۱% از تغییرات نرخ بازده دارایی‎ها (ROA) توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می‎شود.
برای آزمون فرضیهی اول تحقیق، معنادار بودن رابطهی خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته توسط آزمون رگرسیون خطی در مجموع دادههای تجمعی پذیرفته شد و آزمون همبستگی پیرسون نیز با سطح معناداری (۸۷۰/۰)که در مقایسه با سطح خطای ۵% (۰۵/۰< 870/0)، بیانگر معنادار نبودن در سطح اطمینان ۹۵% در بانکهایهای مورد مطالعه میباشد. همچنین با توجه به نتایج ضرایب رگرسیون برای متغیر مستقل نسبت بدهی به کل دارایی‎ها (۰۵/۰> 000/0) ، می‎توان گفت در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه معنادار است، به بیانی بین ساختار مالی و نرخ بازده داراییها (ROA) بانک رابطه وجود دارد، یعنی با افزایش (کاهش) نسبت بدهی،ROA بانکهای خصوصی افزایش (کاهش) می‎یابد. نتیجه حاصل از این فرضیه، همسو نتایج نیکبخت و پیکانی (۱۳۸۸)، کایربوا و کلمن (۲۰۰۷)، کیوبن رایان (۲۰۰۸)، ابراهیم (۲۰۰۹)، قوش (۲۰۰۹) و الکس آبیتی و ویلیام اَزراکو (۲۰۱۲) می‎باشد.
همچنین نتایج آزمون نتایج رگرسیون نشان می‎دهد که، Sig ضریب ثابت و ضرایب متغیرهای مستقل کمتر از ۰۵/۰ بوده که فرض تساوی این دو ضریب با صفر نیز پذیرفته نمی‎شود و نباید آن‌ها را از معادله رگرسیون خارج کنیم از این‌رو مدل بصورت زیر بوده است:
ROA = .059 +. 284 TDTA – .037SIZE – .017 SG
ضریب مستقل نسبت بدهی به کل دارایی‎ها برابر ۲۸۴/۰ می‎باشد؛ بدین معنی که یک واحد افزایش (کاهش) در نسبت بدهی منجر به ۲۸۴/۰ واحد افزایش (کاهش) در متغیر پاسخ (نرخ بازده دارایی‎ها) می‎گردد.
۵-۱-۲) فرضیهی دوم؛
“بین ساختار مالی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) بانک رابطه وجود دارد”
آزمون فرضیهی دوم تحقیق با توجه به آماره F (05/0> 000/0) نشاندهنده معناداری کلی مدل رگرسیون برازش شده در سطح اطمینان ۹۵% است. با توجه به مدل برازش شده، می‎توان ادعا کرد حدود ۸/۴۳% از تغییرات در نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می‎شود و معنادار بودن رابطهی خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته توسط آزمون رگرسیون خطی در مجموع دادههای تجمعی پذیرفته شده است. همچنین آزمون همبستگی پیرسون نیز با سطح معناداری (۹۰۰/۰)که در مقایسه با سطح خطای ۵% (۰۵/۰< 900/0)، بیانگر معنادار نبودن در سطح اطمینان ۹۵%، و نشانگر بالا بودن میزان خطا در اندازهگیری در بانکهایهای مورد مطالعه میباشد.
همچنین با توجه به نتایج ضرایب رگرسیون برای متغیر مستقل نسبت بدهی به کل دارایی‎ها (۰۵/۰> 000/0)، می‎توان گفت در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه معنادار است، به بیانی بین ساختار مالی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) بانک رابطه وجود دارد، یعنی با افزایش (کاهش) نسبت بدهی، ROE بانکهای خصوصی کاهش (افزایش) می‎یابد. نتیجه حاصل از این فرضیه، همسو نتایج نیکبخت و پیکانی (۱۳۸۸)، ابور ( ۲۰۰۵)، کیوبن رایان (۲۰۰۸)، ابراهیم (۲۰۰۹)، قوش (۲۰۰۹)، آدکونال و سوندای (۲۰۱۰) و الکس آبیتی و ویلیام اَزراکو (۲۰۱۲) می‎باشد.
همچنین نتایج آزمون نتایج رگرسیون نشان می‎دهد که، Sig ضریب ثابت و ضریب متغیرهای مستقل (باستثناء SG) کمتر از ۰۵/۰ بوده که فرض تساوی این دو ضریب با صفر نیز پذیرفته نمی‎شود و نباید آن‌ها را از معادله رگرسیون خارج کنیم از این‌رو مدل بصورت زیر بوده است:
ROE = 4.514 – 6.694 TDTA + .237 SIZE
ضریب مستقل نسبت بدهی به کل دارایی‎ها برابر ۶۹۴/۶- می‎باشد؛ بدین معنی که یک واحد افزایش (کاهش) در نسبت بدهی منجر به ۶۹۴/۶ واحد کاهش (افزایش) در متغیر پاسخ (نرخ بازده حقوق صاحبان سهام) می‎شود.
۵-۱-۳) فرضیهی سوم؛
“بین ساختار مالی و حاشیه بهره خالص (NIM) بانک رابطه وجود دارد”
آزمون فرضیهی سوم تحقیق با توجه به آماره F (05/0> 025/0) نشاندهنده معناداری کلی مدل رگرسیون برازش شده در سطح اطمینان ۹۵% است. با توجه به مدل برازش شده می‎توان ادعا کرد، حدود ۲/۵۶% از تغییرات در و حاشیه بهره خالص (NIM) توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می‎شود و معنادار بودن رابطهی خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته توسط آزمون رگرسیون خطی در مجموع دادههای تجمعی پذیرفته شده است. همچنین آزمون همبستگی پیرسون نیز با سطح معناداری (۲۳۴/۰)که در مقایسه با سطح خطای ۵% (۰۵/۰< 234/0)، بیانگر معنادار نبودن در سطح اطمینان ۹۵%، و نشانگر بالا بودن میزان خطا در اندازهگیری در بانکهایهای مورد مطالعه میباشد.
همچنین با توجه به نتایج ضرایب رگرسیون برای متغیر مستقل نسبت بدهی به کل دارایی‎ها، می‎توان گفت در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه معنادار است، به بیانی بین ساختار مالی و حاشیه بهره خالص (NIM) بانک رابطه وجود دارد. نتیجه حاصل از این فرضیه، همسو نتایج نیکبخت و پیکانی (۱۳۸۸)، کایربوا و کلمن (۲۰۰۷)، کیوبن رایان (۲۰۰۸)، ابراهیم (۲۰۰۹)، قوش (۲۰۰۹) و الکس آبیتی و ویلیام اَزراکو (۲۰۱۲) می‎باشد.
همچنین نتایج آزمون رگرسیون در جدول ضرایب رگرسیون، Sig ضرایب متغیرهای مستقل کمتر از ۰۵/۰ بوده که فرض تساوی این دو ضریب با صفر نیز پذیرفته نمی‎شود و نباید آن‌ها را از معادله رگرسیون خارج کنیم از این‌رو مدل بصورت زیر بوده است:
NIM = -. 681 TDTA – .110 SIZE -.043 SG
ضریب مستقل نسبت بدهی به کل دارایی‎ها برابر ۶۸۱/۰- می‎باشد؛ بدین معنی که یک واحد افزایش (کاهش) در نسبت بدهی منجر به ۶۸۱/۰ واحد کاهش (افزایش) در متغیر پاسخ (حاشیه بهره خالص) می‎شود.
۵-۱-۴) فرضیه چهارم؛
“بین نرخ تورم و نرخ بازده داراییها (ROA) بانک رابطه وجود دارد”
آزمون فرضیهی چهارم تحقیق با توجه به آماره F نشاندهنده معناداری کلی مدل رگرسیون برازش شده در سطح اطمینان ۹۵% است. همچنین آزمون همبستگی پیرسون نیز با سطح معناداری (۸۸۴/۰)که در مقایسه با سطح خطای ۵% (۰۵/۰< 884/0)، بیانگر معنادار نبودن در سطح اطمینان ۹۵%، و نشانگر بالا بودن میزان خطا در اندازهگیری در بانکهایهای مورد مطالعه میباشد.
همچنین با توجه به نتایج ضرایب رگرسیون برای متغیر مستقل نرخ تورم (۰۵/۰< 499/0)، می‎توان گفت در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه معنادار نیست، به بیانی بین نرخ تورم و نرخ بازده داراییها (ROA) بانک رابطه وجود ندارد. نتیجه حاصل از این فرضیه، همسو نتایج دارابی و مولایی (۱۳۹۰)، الکس آبیتی و ویلیام اَزراکو (۲۰۱۲) و عاطیف و همکاران (۲۰۱۲)، خلاف نتایج صفرعلی و گوموش (۲۰۱۲) و اَیادی و بوجلبِن (۲۰۱۲) بوده است.
۵-۱-۵ )فرضیه پنجم؛
“بین نرخ تورم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) بانک رابطه وجود دارد”
آزمون فرضیهی بنجم تحقیق با توجه به آماره F (05/0> 028/0) نشاندهنده معناداری کلی مدل رگرسیون برازش شده در سطح اطمینان ۹۵% است. همچنین آزمون همبستگی پیرسون نیز با سطح معناداری (۹۰۷/۰)که در مقایسه با سطح خطای ۵% (۰۵/۰< 907/0)، بیانگر معنادار نبودن در سطح اطمینان ۹۵%، و نشانگر بالا بودن میزان خطا در اندازهگیری در بانکهایهای مورد مطالعه میباشد.
همچنین با توجه به نتایج ضرایب رگرسیون برای متغیر مستقل نرخ تورم (۰۵/۰< 962/0)، می‎توان گفت در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه معنادار نیست، به بیانی بین نرخ تورم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) بانک رابطه وجود ندارد. نتیجه حاصل از این فرضیه، همسو نتایج دارابی و مولایی (۱۳۹۰)، الکس آبیتی و ویلیام اَزراکو (۲۰۱۲) و عاطیف و همکاران (۲۰۱۲) و همچنین خلاف نتایج صفرعلی و گوموش (۲۰۱۲) و اَیادی و بوجلبِن (۲۰۱۲) بوده است.
۵-۱-۶) فرضیه ششم؛
“بین نرخ تورم و حاشیه بهره خالص (NIM) بانک رابطه وجود دارد”
آزمون فرضیهی ششم تحقیق با توجه به آماره F (05/0> 030/0) نشاندهنده معناداری کلی مدل رگرسیون برازش شده در سطح اطمینان ۹۵% است. همچنین آزمون همبستگی پیرسون نیز با سطح معناداری (۷۶۳/۰)که در مقایسه با سطح خطای ۵% (۰۵/۰< 763/0)، بیانگر معنادار نبودن در سطح اطمینان ۹۵%، و نشانگر بالا بودن میزان خطا در اندازهگیری در بانکهایهای مورد مطالعه میباشد.
همچنین با توجه به نتایج ضرایب رگرسیون برای متغیر مستقل نرخ تورم (۰۵/۰< 511/0)، می‎توان گفت در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه معنادار نیست، به بیانی بین نرخ تورم و حاشیه بهره خالص (NIM) بانک رابطه وجود ندارد. نتیجه حاصل از این فرضیه، همسو نتایج دارابی و مولایی (۱۳۹۰) و الکس آبیتی و ویلیام اَزراکو (۲۰۱۲) و همچنین خلاف نتایج صفرعلی و گوموش (۲۰۱۲) و اَیادی و بوجلبِن (۲۰۱۲) بوده است.
۵-۱-۷) فرضیه هفتم؛
“بین نرخ ارز و نرخ بازده داراییها (ROA) بانک رابطه وجود دارد”

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.