GDP

۱۷۰/۰-

۰۰۳/۰

۱۶۱/۰-

۳۸۶/۰-

۰۰۲/۰

SIZE

۰۴۱/۰-

۰۲۹/۰

۲۴۸/۰-

۴۲۴/۱-

۰۲۲/۰

SG

۲۰۸/۰

۰۵۴/۰

۰۲۶/۰

۱۴۶/۰

۰۱۶/۰

مبتنی بر جدول۴-۳۱، در ستون B به ترتیب ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت ارایه شده است بنابر این در حالت اول معادله رگرسیون به صورت زیر بیان می‎شود:
NIM = 1.534 – 0.17 GDP + 0.041 SG – ۰٫۱۰۳ SIZE
خطای معیار ضرایب ستون B در ستون دوم آورده شده است که به ترتیب برای مقدار ثابت ومتغیر های مستقل بیان شده است. ستون بتا مقدار استاندارد شده ضرایب می‎باشد که نشان‎دهنده میزان تغییر در متغیر وابسته به ازای تغییری به اندازه یک انحراف معیار در متغیر مستقل است هر چه قدر مطلق این ضرایب بزرگتر باشد نشان‎دهنده ارتباط قوی‎تر متغیر وابسته (NIM) و متغیر مستقل است.با مقایسه ضرایب ستون بتا می‎توان نتیجه گرفت که SG بیشترین تأثیر وGDP کمترین تأثیر را بر متغیر وابسته خواهند داشت. با توجه به سطح معنی‎داری آماره t می‎توان نتیجه گرفتGDP برمتغیر وابسته تأثیرگذار بوده و نیازی به خارج کردن آن ها از معادله رگرسیون نمی‎باشد. در نتیجه معادله رگرسیون به همان شکل بیان شده باقی می‎ماند و همین طور فرضیه دوازدهم پذیرفته می‎شود به بیان دیگر تولید ناخالص داخلی بر حاشیه بهره خالص تأثیرگذار بوده و ارتباط معنی‎دار بین آن ها وجود دارد.
فصل پنجم
نتیجه‎گیری و پیشنهادها
مقدمه
سرمایه‌گذاران همواره دورنمای وضعیت مالی و اقتصادی شرکتی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند که در آن سرمایه‌گذاری نموده یا قصد سرمایه‌گذاری در آن را دارند. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ساختار مالی و فاکتورهای اقتصاد کلان بر عملکرد بانکهای خصوصی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‎باشد.
جمع‎بندی، تلخیص و تفسیر در هر کار به‌ ویژه مطالعات علمی و تحقیق بخشی اساسی محسوب می‌گردد. در این فصل تلاش می‌شود ضمن بازگوئی اهداف پژوهش، نتایج حاصل از پژوهش برای عدم پذیرش یا پذیرش فرضیات پژوهش ارائه و تحلیل گردد و در نهایت بیان پیشنهادهای برخواسته از پژوهش برای پژوهش‌های بعدی ارائه می‌شود.
۵-۱) خلاصه تحقیق و آزمون فرضیات
اطلاعات باعث افزایش دانش تصمیمگیرندگان و کاهش میزان تردید آنان میگردد. یکی از مهمترین عوامل توسعهی اقتصادی کشورها، وجود سیستمهای اطلاعاتی مناسب میباشد. در دنیای امروز، سیستمهای اطلاعاتی حسابداری، نقش بسیار مؤثری در گردش فعالیت بنگاههای اقتصادی ایفا مینمایند. زیرا قسمت اعظم اطلاعاتی که در واحدهای تجاری و غیرتجاری، جهت تصمیمگیری مدیران مورد نیاز است، اطلاعات حسابداری میباشد.
از آنجایی که اطلاعات حسابداری در گزارشهای مالی منعکس میگردد، مرکز ثقل گزارش‎های مالی، صورتهای مالی اساسی شناخته شده است. صورتهای مالی اساسی، عصارهی کلیه فعالیتها و رویدادهای مربوط به یک دورهی مالی میباشد. مسئولیت تهیه صورتهای مالی به عهدهی مدیریت مؤسسات میباشد.
از دیدگاه اقتصادی، با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه‌ی افراد در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمیباشند.
این تحقیق درصدد تبیین رابطه بین ساختار مالی و فاکتورهای اقتصاد کلان با عملکرد بانکهای خصوصی به منظور کمک به ذی‎نفعان جهت اخذ تصمیمات منطقی و قضاوت صحیح و استفاده کارآمدتر از منابع می‎باشد. برای رسیدن به هدف مورد نظر دوازده فرضیه تدوین شده است که نتایج حاصل از آزمون‌ آماری فرضیه‌های فرعی در فصل چهارم ارائه گردید. خلاصه یافته‌های تحقیق در جدول (۵-۱) به شرح زیر ارائه می‌گردد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.