SG

۲۰۸/۰

۰۵۴/۰

۰۲۶/۰

۱۴۶/۰

۰۱۹/۰

مبتنی بر جدول۴-۳۰، در ستون B به ترتیب ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت ارایه شده است بنابر این در حالت اول معادله رگرسیون به صورت زیر بیان می‎شود:
ROE= -1.189 + 0.22 GDP +0.197 SIZE +0.208 SG
خطای معیار ضرایب ستون B در ستون دوم آورده شده است که به ترتیب برای مقدار ثابت ومتغیر های مستقل بیان شده است. ستون بتا مقدار استاندارد شده ضرایب می‎باشد که نشان‎دهنده میزان تغییر در متغیر وابسته به ازای تغییری به اندازه یک انحراف معیار در متغیر مستقل است هر چه قدر مطلق این ضرایب بزرگتر باشد نشان‎دهنده ارتباط قوی‎تر متغیر وابسته (ROE) و متغیر مستقل است.با مقایسه ضرایب ستون بتا می‎توان نتیجه گرفت که SIZE بیشترین تأثیر وGDP کمترین تأثیر را بر متغیر وابسته خواهند داشت. با توجه به سطح معنی‎داری آماره t می‎توان نتیجه گرفتGDP برمتغیر وابسته تأثیرگذار بوده و نیازی به خارج کردن آن ها از معادله رگرسیون نمی‎باشد. در نتیجه معادله رگرسیون به همان شکل بیان شده باقی می‎ماند و همین طور فرضیه دهم پذیرفته می‎شود به بیان دیگر تولید ناخالص داخلی بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تأثیرگذار بوده و ارتباط معنی‎دار بین آن ها وجود دارد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

جدول ۴-۳۱: ضرایب رگرسیون مدل دوازدهم
NIM i,t = β۰ + β۱ GDP i,t + β۲SIZE i,t+ β۳SG i,t + ē i,t
مدل ۱۲ ضرایب استاندارد نشده ضرایب استاندارد شده t سطح معنی‎داری
B انحراف استاندارد Beta
ثابت ۵۳۴/۱ ۸۵۲/ ۸۰۱/۱ ۰۲۱/۰