ثابت

۲۸۹/۰

۰۶۸/۰

۲۵۴/۴

۰۰۰/۰

GDP

۴۲۰/۰

۰۰۰/۰

۰۵۷/۰

۴۲۰/۰

۰۱۷/۰

SIZE

۰۳۶/۰-

۰۰۶/۰

۷۵۳/۰-

۴۹۳/۵-

۰۰۰/۰

SG

۰۰۲/۰-

۰۰۲/۰

۱۲۸/۰-

۹۲۳/۰-

۰۳۶/۰

مبتنی بر جدول۴-۲۹، در ستون B به ترتیب ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت ارایه شده است بنابر این در حالت اول معادله رگرسیون به صورت زیر بیان می‎شود:
ROA = 0.289 +0.42 GDP – 0.036 SIZE – 0.002 SG
خطای معیار ضرایب ستون B در ستون دوم آورده شده است که به ترتیب برای مقدار ثابت ومتغیرهای مستقل بیان شده است. ستون بتا مقدار استاندارد شده ضرایب می‎باشد که نشان‎دهنده میزان تغییر در متغیر وابسته به ازای تغییری به اندازه یک انحراف معیار در متغیر مستقل است هر چه قدر مطلق این ضرایب بزرگتر باشد نشان‎دهنده ارتباط قوی‎تر متغیر وابسته (ROA) و متغیر مستقل است.با مقایسه ضرایب ستون بتا می‎توان نتیجه گرفت که IZES بیشترین تأثیر وGDP کمترین تأثیر را بر متغیر وابسته خواهند داشت. با توجه به سطح معنی‎داری آماره t می‎توان نتیجه گرفتGDP برمتغیر وابسته تأثیرگذار بوده و نیازی به خارج کردن آن ها از معادله رگرسیون نمی‎باشد. در نتیجه معادله رگرسیون به همان شکل بیان شده باقی می‎ماند و همین طور فرضیه دهم پذیرفته می‎شود به بیان دیگر تولید ناخالص داخلی بر نرخ بازده داراییها تأثیرگذار بوده و ارتباط معنی‎دار بین آن ها وجود دارد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

جدول ۴-۳۰: ضرایب رگرسیون مدل یازدهم