SIZE

۰۳۶/۰-

۰۰۶/۰

۷۵۹/۰-

۵۴۱/۵-

۰۰۰/۰

SG

۰۰۲/۰-

۰۰۲/۰

۱۲۸/۰-

۹۷۹/۰-

۰۳۴/۰

در ستون B به ترتیب ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت ارایه شده است بنابر این در حالت اول معادله رگرسیون به صورت زیر بیان می‎شود:
ROA = 0.298+0.074 ER – 0.036 SIZE – 0.002 SG
خطای معیار ضرایب ستون B در ستون دوم آورده شده است که به ترتیب برای مقدار ثابت ومتغیر های مستقل بیان شده است. ستون بتا مقدار استاندارد شده ضرایب می‎باشد که نشان‎دهنده میزان تغییر در متغیر وابسته به ازای تغییری به اندازه یک انحراف معیار در متغیر مستقل است هر چه قدر مطلق این ضرایب بزرگتر باشد نشان‎دهنده ارتباط قوی‎تر متغیر وابسته (ROA) و متغیر مستقل است.با مقایسه ضرایب ستون بتا می‎توان نتیجه گرفت که SIZE بیشترین تأثیر وER کمترین تأثیر را بر متغیر وابسته خواهند داشت. با توجه به سطح معنی‎داری آماره t می‎توان نتیجه گرفت ER برمتغیر وابسته تأثیرگذار بوده و نیازی به خارج کردن آن ها از معادله رگرسیون نمی‎باشد. در نتیجه معادله رگرسیون به همان شکل بیان شده باقی می‎ماند و همین طور فرضیه هفتم پذیرفته می‎شود به بیان دیگر نرخ ارز بر نرخ بازده داراییها تأثیرگذار بوده و ارتباط معنی‎دار بین آن ها وجود دارد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

جدول ۴-۲۳ : ضرایب رگرسیون مدل هشتم
ROE i,t = β۰ + β۱ ER i,t + β۲SIZE i,t+ β۳SG i,t + ē i,t
مدل ۸ ضرایب استاندارد نشده ضرایب استاندارد شده t سطح معنی‎داری
B انحراف استاندارد Beta