مبتنی بر جدول ۴-۱۵، در ستون B به ترتیب ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت ارایه شده است بنابر این در حالت اول معادله رگرسیون به صورت زیر بیان می‎شود:
ROA = 0.309 – 0.035 SIZE -0.002
خطای معیار ضرایب ستون B در ستون دوم آورده شده است که به ترتیب برای مقدار ثابت ومتغیر های مستقل بیان شده است. ستون بتا مقدار استاندارد شده ضرایب می‎باشد که نشان‎دهنده میزان تغییر در متغیر وابسته به ازای تغییری به اندازه یک انحراف معیار در متغیر مستقل است هر چه قدر مطلق این ضرایب بزرگتر باشد نشان‎دهنده ارتباط قوی‎تر متغیر وابسته (ROA) و متغیر مستقل است.با مقایسه ضرایب ستون بتا می‎توان نتیجه گرفت که INF کمترین تأثیر وSIZE بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته خواهند داشت. با توجه به سطح معنی‎داری آماره t می‎توان نتیجه گرفتINF برمتغیر وابسته تأثیرمعنی‎داری نداشته و می‎توان آن را از معادله رگرسیون خارج نمود. در نتیجه فرضیه چهارم را نمی‎توان پذیرفت به بیان نرخ تورم بر نرخ بازده داراییها تأثیر معنی‎دار نخواهد داشت.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

جدول ۴-۱۶ : ضرایب رگرسیون مدل پنجم
ROE i,t = β۰ + β۱ Inf i,t + β۲SIZE i,t+ β۳SG i,t + ē i,t
مدل ۵ ضرایب استاندارد نشده ضرایب استاندارد شده t سطح معنی‎داری
B انحراف استاندارد Beta
ثابت ۳۲۴/۱- ۲۱۳/۱ ۰۹۱/۱- ۰۲۸/۰
INF ۰۰۱/۰- ۰۱۳/۰ ۰۰۸/۰ ۰۴۷/۰ ۹۶۲/۰