مبتنی بر جدول ۴-۹، در ستون B به ترتیب ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت ارایه شده است بنابر این در حالت اول معادله رگرسیون به صورت زیر بیان می‎شود:
ROE = 4.514 -6.694 TDTA +0237 SIZE
خطای معیار ضرایب ستون B در ستون دوم آورده شده است که به ترتیب برای مقدار ثابت ومتغیرهای مستقل بیان شده است. ستون بتا مقدار استاندارد شده ضرایب می‎باشد که نشان‎دهنده میزان تغییر در متغیر وابسته به ازای تغییری به اندازه یک انحراف معیار در متغیر مستقل است هر چه قدر مطلق این ضرایب بزرگتر باشد نشان‎دهنده ارتباط قوی‎تر متغیر وابسته (ROE) و متغیر مستقل است. با مقایسه ضرایب ستون بتا می‎توان نتیجه گرفت که SIZE بیشترین تأثیر را داشته است. با توجه به سطح معنی‎داری آماره t می‎توان نتیجه گرفت TDTA بر متغیر وابسته تأثیرگذار بوده و نیازی به خارج کردن آن‎ها (به استثناءSG) از معادله رگرسیون نمی‎باشد. در نتیجه معادله رگرسیون به همان شکل بیان شده باقی می‎ماند و همین طور فرضیه دوم پذیرفته می‎شود به بیان دیگر نسبت بدهی بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تأثیرگذار بوده و ارتباط معنی‎دار بین آن ها وجود دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

جدول ۴-۱۰: ضرایب رگرسیون مدل سوم
NIM i,t = β۰ + β۱TDTA i,t + β۲SIZE i,t+β۳SG i,t + ē i,t
مدل ۳ ضرایب استاندارد نشده ضرایب استاندارد شده t سطح معنی‎داری
B انحراف استاندارد Beta
ثابت ۹۰۵/۱ ۰۶۵/۱ ۷۸۸/۱ ۰۸۴/۰
TDTA ۶۸۱/۰- ۹۹۱/۰ ۱۱۶/۰- ۶۸۷/۰-