TDTA

۲۸۴/۰

۰۶۱/۰

۴۵۰/۰

۶۶۷/۴

۰۰۰/۰

SIZE

۰۳۷/۰-

۰۰۵/۰

۷۷۴/۰-

۸۹۱/۷-

۰۰۰/۰

SG

۰۱۷/۰-

۰۰۲/۰

۰۹۵/۰-

۹۷۳/۰-

۰۳۴/۰

مبتنی بر جدول۴-۸، در ستون B به ترتیب ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت ارائه شده است بنابر این در حالت اول معادله رگرسیون به صورت زیر بیان می‎شود:
ROA= 0.059 +0.284 TDTA – ۰٫۰۳۷SIZE – 0.017SG
خطای معیار ضرایب ستون B در ستون دوم آورده شده است که به ترتیب برای مقدار ثابت ومتغیرهای مستقل بیان شده است. ستون بتا مقدار استاندارد شده ضرایب می‎باشد که نشان‎دهنده میزان تغییر در متغیر وابسته به ازای تغییری به اندازه یک انحراف معیار در متغیر مستقل است هر چه قدر مطلق این ضرایب بزرگتر باشد نشان‎دهنده ارتباط قوی‎تر متغیر وابسته (ROA) و متغیر مستقل است. با مقایسه ضرایب ستون بتا می‎توان نتیجه گرفت که SIZE بیشترین تأثیر و SG کمترین تأثیر را بر متغیر وابسته خواهند داشت. با توجه به سطح معنی‎داری آماره t می‎توان نتیجه گرفت که تمامی متغیر های مستقل بر متغیر وابسته تأثیرگذار بوده و نیازی به خارج کردن آن ها از معادله رگرسیون نمی‎باشد. در نتیجه معادله رگرسیون به همان شکل بیان شده باقی می‎ماند و همین طور فرضیه اول پذیرفته می‎شود به بیان دیگر نسبت بدهی بر نرخ بازده دارایی‎ها تأثیرگذار بوده و ارتباط معنی‎دار بین آن ها وجود دارد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

جدول ۴-۹: ضرایب رگرسیون مدل دوم
ROE i,t = β۰ + β۱TDTA i,t + β۲SIZE i,t+β۳SG i,t + ē i,t
مدل ۲ ضرایب استاندارد نشده