اطلاعات جدول فوق نشان می‎دهد، بین نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی با شاخص‎های سودآوری از آنجاییکه Sigبیشتر از ۰۵/۰ است، می‎توان گفت همبستگی معناداری وجود ندارد.
۴-۴) رگرسیون (بررسی مدل و آزمون فرضیات)
نکته قابل توجه اینست که در صورتی محقق می‎تواند از رگرسیون خطی استفاده کند که مفروضات رگرسیون ابتدا از سوی محقق مورد آزمون قرار گیرد. یکی از مهمترین این آزمونها، آزمون فرض استقلال خطاها(تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگراست. بنابراین بدین منظور از آزمون دوربین – واتسون استفاده می‎شود. چنانچه آماره دوربین – واتسون در بازه۵/۱ تا ۵/۲ قرار بگیرد، H0 آزمون(عدم خود همبستگی بین خطاها) پذیرفته می‎شود و در غیر اینصورت H0رد می‌شود (همبستگی بین خطاها وجود دارد).در ابتدا به بررسی مدلهای اول، دوم و سوم می‎پردازیم.
۴-۴-۱) آزمون دوربین واتسون مدلهای اول، دوم و سوم:
: مدل اولROA i,t = β۰ + β۱TDTA i,t + β۲SIZE i,t+ β۳SG i,t + ē i,t
: مدل دوم ROE i,t = β۰ + β۱TDTA i,t + β۲SIZE i,t+β۳SG i,t + ē i,t
: مدل سوم NIM i,t = β۰ + β۱TDTA i,t + β۲SIZE i,t+β۳SG i,t + ē i,t
جدول ۴-۴: آزمون دوربین- واتسون

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

مدل R اسکوار R اسکوارتعدیل شده R خطای برآورد دوربین واتسون
۱ ۸۴۶/۰ ۷۱۵/۰ ۶۸۸/۰ ۰۱۳۸۱/۰ ۵۲۰/۱
۲ ۶۶۲/۰ ۴۳۸/۰ ۳۸۴/۰ ۳۲۹۲۲/۰ ۹۵۷/۱
۳ ۶۸۹/۰