همان‌طور که از نتیجه آزمون نیکوئی برازش کلوموگروف – اسمیرنوف مشخص است، Sig شاخص‎های سودآوری ROE و NIM بیشتر ۰۵/۰ و بیانگر نرمال بودن داده‎های ROE و NIM می‎باشد و برای شاخص سودآوری ROA کمتر از ۰۵/۰ است و می‎توان گفت که H0 را نمی‎توان پذیرفت بنابراین داده‎های ROA از توزیع نرمال یا طبیعی پیروی نمی‌کنند. همچنین یکی دیگر از مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون این است که خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر می‎باشند. در صورت عدم برقراری این پیش فرض نمی‎توان از رگرسیون مورد نظر استفاده کرد. که بدین منظور علاوه بر آزمون نیکوئی برازش کلوموگروف – اسمیرنوف، نمودار توزیع داده ها و نمودار نرمال را رسم می‎کنیم. نمودار مقایسه داده‎های تک تک خطوط رگرسیون و نمودار نرمال به تفکیک در ضمیمه ارائه شده است.
با مقایسه توزیع داده ها و نمودار نرمال مشاهده می‎شود که توزیع خطاها در تمام خطوط رگرسیون تقریباً نرمال است و همچنین مقادیر میانگین ارائه شده در سمت راست نمودار بسیار کوچک و نزدیک به صفر است در نتیجه می‎توان از خطوط رگرسینو بیان شده استفاده نمود.
۴-۳) آزمون همبستگی بین متغیرها
جدول (۴-۳) ماتریس همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته را از طریق آزمون اسپیرمن در سطح معنادار ۰۱/۰ و ۰۵/۰ نشان می‎دهد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

جدول ۴-۳: ماتریس همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته
ROA ROE NIM SIZE SG LEV ER INF GDP
ROA همبستگی ۱
سطح معنی‎داری