۳-۸-۱-۲) آزمون عدم خود همبستگی داده‌ها
از دیگر مفروضات استفاده از مدل رگرسیون استقلال خطاها از یکدیگر است. جهت بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین-واتسن استفاده میشود. آمارهی این آزمون در دامنه ۰ و ۴+ قرار میگیرد. چنانچه این آماره در حدود عدد ۲ باشد خطاها با همدیگر همبستگی نداشته و می‎توان از رگرسیون استفاده کرد.
۳-۸-۱-۳) آزمون همسانی واریانس‌ها
آخرین نکته اساسی که ما در این تحقیق در مورد روابط رگرسیونی آزمون خواهیم کرد، بحث همسانی واریانس‌ها در نمودار باقی‌مانده‌ها در مقابل مقادیر برازش شده است. در صورتی که این نمودار، الگوی خاصی را تبیین کند یکی از مفروضات اساسی رگرسیون زیر سؤال خواهد رفت و نمی‎توان ادعا کرد که پراکندگی داده‌ها، تصادفی بوده است. لذا با توجه به اینکه نمودارهای رسم شده الگوی خاصی را نشان نمی‌دهند می‎توان به همسانی واریانس‌ها امیدوار بود.
فصل چهارم
روش شناسی تحقیق
مقدمه
در پژوهش‌های علمی، تجزیه و تحلیل داده‌های آماری جمع‌آوری شده از نمونه‌های آماری، مرحله مهمی از تحقیق تلقی می‌شود به علت اینکه محقق، در این مرحله به نتیجه نهایی خواهد رسید. یعنی با استفاده از یک روش تحقیق، داده‌ها تجزیه و تحلیل، فرضیه آزمون شده و نهایتاً نتیجه‌گیری نهایی برای گزارش انجام خواهد شد.
در این فصل، اطلاعات مربوط به شرکتها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه تحقیق بررسی شود. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار Excel محاسبه و با نرم‌افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.
۴-۱)آمار توصیفی
در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از شاخص‌های مرکزی همچون میانگین و شاخص‌های پراکندگی انحراف معیار[۹۰]، چولگی[۹۱] و کشیدگی[۹۲] انجام پذیرفته است. مقدار میانگین، متوسط داده‌ها را نشان می‌دهد. انحراف معیار، پراکندگی را نشان می‌دهد و در نهایت، چولگی، شاخص تقارن داده‌هاست.
آمار توصیفی متغیر ها جدول ۴-۱:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

متغیرها تعداد میانگین میانه مد انحراف معیار واریانس دامنه تغییرات کمینه بیشینه
ROA ۳۵ ۰۲۳۴/۰ ۰۲/۰ ۰۲/۰ ۰۲۴۷۳/۰ ۰۰۱/۰ ۱۵/۰ ۰۰۰/۰ ۱۵/۰
ROE