ابوالقاسم، فرحناز.(۱۳۸۲).هنجار یابی عاطفه مثبت و منفی و اعتبار یابی هم زمان آن با مقیاس سلامت ذهن و سر زندگی در دانشجویان دانشگاه اصفهان. پایان نامه ی کارشناسی ارشد .اصفهان؛ دانشگاه اصفهان.
ب-۱) منابع اصلی
Akiskal, H. S., Hirschfeld, R. M., & Yerevanian, B. I. (1983). The relationship of personality to affective disorders: a critical review. Archives of general psychiatry, 40(7), 801-810.
Asendorpf, J. B., & Wilpers, S. (1998). Personality effects on social relationships. Journal of personality and social psychology, 74(6), 1531.
Avia, M., Sanz, J., Sánchez-Bernardos, M., Martínez-Arias, M., Silva, F., & Graña, J. (1995). The five-factor model—II. Relations of the NEO-PI with other personality variables. Personality and Individual Differences, 19(1), 81-97.
Bagby, R. M., Joffe, R. T., Parker, J. D., Kalemba, V., & Harkness, K. L. (1995). Major depression and the five-factor model of personality. Journal of Personality Disorders, 9(3), 224-234.
Barrett, L. F., & Pietromonaco, P. R. (1997). Accuracy of the five-factor model in predicting perceptions of daily social interactions. Personality and social psychology bulletin, 23(11), 1173-1187.
Barrick, M. R., & Mount, M. K. (1991). The big five personality dimensions and job performance: a meta‐analysis. Personnel psychology, 44(1), 1-26.
Barrick, M. R., & Mount, M. K. (1996). Effects of impression management and self-deception on the predictive validity of personality constructs. Journal of applied Psychology, 81(3), 261.
Barry, B., & Stewart, G. L. (1997). Composition, process, and performance in self-managed groups: the role of personality. Journal of applied Psychology, 82(1), 62.
Baumgarten, F. (1937). Die Charaktereigenschaften. The Journal of Nervous and Mental Disease, 86(1), 113.
Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R. A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. Journal of consulting and clinical psychology, 56(6), 893.
Bentler, P. M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological Bulletin, 107(2), 238.
Bienvenu, O. J., Brown, C., Samuels, J. F., Liang, K.-Y., Costa, P. T., Eaton, W. W., & Nestadt, G. (2001). Normal personality traits and comorbidity among phobic, panic and major depressive disorders. Psychiatry research, 102(1), 73-85.
Blais, A.-R., & Weber, E. U. (2006). A domain-specific risk-taking (DOSPERT) scale for adult populations. Judgment and Decision Making, 1(1), 33-47.
Blatt, S. J., Quinlan, D. M., Pilkonis, P. A., & Shea, M. T. (1995). Impact of perfectionism and need for approval on the brief treatment of depression: the National Institute of Mental Health Treatment of Depression Collaborative Research Program revisited. Journal of consulting and clinical psychology, 63(1), 125.
Borgatta, E. F. (1964). The structure of personality characteristics. Behavioral Science, 9(1), 8-17.
Borkenau, P., & Ostendorf, F. (1990). Comparing exploratory and confirmatory factor analysis: A study on the 5-factor model of personality. Personality and Individual Differences, 11(5), 515-524.
Bouchard, G., Lussier, Y., & Sabourin, S. (1999). Personality and marital adjustment: Utility of the five-factor model of personality. Journal of Marriage and the Family, 651-660.
Browne, M. W., Cudeck, R., & Bollen, K. A. (1993). Alternative ways of assessing model fit. Sage Focus Editions, 154, 136-136.
Bullock, W. A., & Gilliland, K. (1993). Eysenck’s arousal theory of introversion€ xtraversion: A converging measures investigation. Journal of personality and social psychology, 64(1), 113.
Burisch, M. (1984). You don’t always get what you pay for: Measuring depression with short and simple versus long and sophisticated scales. Journal of research in Personality, 18(1), 81-98.
Buss, D. M. (1991). Conflict in married couples: Personality predictors of anger and upset. Journal of Personality, 59(4), 663-688.
Buss, D. M., & Shackelford, T. K. (1997). Susceptibility to infidelity in the first year of marriage. Journal of research in Personality, 31(2), 193-221.
Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Borgogni, L., & Perugini, M. (1993). The “Big Five Questionnaire”: A new questionnaire to assess the five factor model. Personality and Individual Differences, 15(3), 281-288.
Cattell, H. E., & Mead, A. D. (2008). The sixteen personality factor questionnaire (16PF). The SAGE handbook of personality theory and assessment, 2, 135-178.
Cattell, H. E., & Schuerger, J. M. (2003). Essentials of 16PF assessment (Vol. 45): John Wiley & Sons.
Cattell, R. B., Eber, H. W., & Tatsuoka, M. M. (1970). Handbook for the 16PF. Champaign, IL: Institute for Personality and Ability Testing.
Cheng, H., & Furnham, A. (2003). Personality, self-esteem, and demographic predictions of happiness and depression. Personality and Individual Differences, 34(6), 921-942.
Claridge, G., & Davis, C. (2001). What’s the use of neuroticism? Personality and Individual Differences, 31(3), 383-400.
Cloninger, S. (2003). Theories of Personality: Understanding Persons (Vol. 45): Pearson Prentice HaiL.
Corulla, W. J. (1987). A psychometric investigation of the Eysenck Personality Questionnaire (Revised) and its relationship to the I. 7 Impulsiveness Questionnaire. Personality and Individual Differences, 8(5), 651-658.
Costa Jr, P. T., & McCrae, R. R. (1992b). Reply to Eysenck. Personality and Individual Differences, 13(8), 861-865.
Costa Jr, P. T., McCrae, R. R., & Dye, D. A. (1991). Facet scales for agreeableness and conscientiousness: a revision of tshe NEO personality inventory. Personality and Individual Differences, 12(9), 887-898.
Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992a). Four ways five factors are basic. Personality and Individual Differences, 13(6), 653-665.
Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1995). Primary traits of Eysenck’s PEN system: three-and five-factor solutions. Journal of personality and social psychology, 69(2), 308.
Costa, P. T., & McRae, R. R. (1985). NEO Personality Inventory–Form R.
Cuijpers, P., van Straten, A., & Donker, M. (2005). Personality traits of patients with mood and anxiety disorders. Psychiatry research, 133(2), 229-237.
David, J. P., Green, P. J., Martin, R., & Suls, J. (1997). Differential roles of neuroticism, extraversion, and event desirability for mood in daily life: an integrative model of top-down and bottom-up influences. Journal of personality and social psychology, 73(1), 149.