۱۴/۰-

**۵۳/۰

زن

**۳۸/۰

**۲۳/۰

*۲۱/۰

**۲۵/۰-

**۵۵/۰

کل

**۲۲/۰

**۲۷/۰

**۲۳/۰

**۲۱/۰-

**۵۵/۰

جدول ‏۴‑۲۹ ضرائب همبستگی مقیاس های پرسشنامه دهسوالی شخصیت و آزمون نئو را در نمونه غیربالینی به تفکیک کل نمونه، نمونه مردان و زنان نشان می دهد. همانطوری که ملاحظه می شود در نمونه کل بین عامل برونگرایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت و عامل برونگرایی(۶۸/۰r= ) آزمون نئو همبستگی مثبت و معنادرای بدست آمده است. این همبستگی در نمونه مردان(۶۴/۰r=) و زنان(۷۴/۰r=) نیز مشاهده می شود.
در نمونه کل بین عامل موافقت پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عاملهای موافقت(۶۴/۰r=) و مسئولیتپذیری (۱۹/۰r=) آزمون نئو همبستگی مثبت و معنادار و با عامل روانآزردهگرایی(۲۶/۰-r=) این مقیاس همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. این همبستگی ها در نمونه زنان تکرار شده به طوری که بین عامل موافقت پرسشنامه دهسوالی شخصیت و عاملهای موافقت(۶۵/۰r=) و مسئولیتپذیری(۲۷/۰r=) آزمون نئو همبستگی مثبت و معنادار و با عامل روانآزردهگرایی(۳۸/۰-r=) این مقیاس همبستگی منفی و معناداری به دست آمده در حالی که در نمونه مردان فقط همبستگی بین عامل موافقت هر دو مقیاس(۶۵/۰r=) مثبت و معنادار می باشد. بطور کلی بالاترین همبستگی عامل موافقت با عامل مشابه خود (۶۴/۰r=) بوده است و کمترین همبستگی این عامل با مسئولیتپذیری آزمون نئو(۱۹/۰r=) بدست آمده است.
در نمونه کل عامل مسئولیتپذیری پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عاملهای مسئولیتپذیری(۶۲/۰r=) ، برونگرایی (۱۶/۰r=) و موافقت(۱۶/۰r=) آزمون نئو همبستگی مثبت و معنادار و با عامل روانآزردهگرایی (۲۸/۰-r=) این مقیاس همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. در نمونه مردان بین عامل مسئولیتپذیری پرسشنامه دهسوالی شخصیت و عاملهای مسئولیتپذیری(۶۴/۰r=) آزمون نئو همبستگی مثبت و معنادار و با عامل روانآزردهگرایی (۳۰/۰-r=) این مقیاس همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. در نمونه زنان نیز بین عامل مسئولیتپذیری پرسشنامه دهسوالی شخصیت و عاملهای مسئولیتپذیری(۶۰/۰r=) آزمون نئو همبستگی مثبت و معنادار و با عامل روانآزردهگرایی (۲۸/۰-r=) این مقیاس همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. قابل ذکر است که بالاترین همبستگی عامل مسئولیتپذیری با عامل مشابه خود (۶۲/۰r=) بوده است و کمترین همبستگی این عامل با ابعاد برونگرایی و موافقت آزمون نئو(۱۶/۰r=) بدست آمده است که در نمونه زنان و مردان همبستگی معناداری در این دو بعد مشاهده نگردید.
در نمونه کل عامل پایداریهیجانی پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عامل روانآزردهگرایی (۶۹/۰-r= ) آزمون نئو همبستگی منفی و معنادار و با عامل های موافقت (۲۱/۰r=) و مسئولیتپذیری (۲۲/۰r=) این مقیاس همبستگی مثبت و معناداری به دست آمده است. در نمونه زنان علاوه بر اینکه این رابطهها مشاهده می شود عامل برونگرایی نیز با عامل پایداری هیجانی همبستگی مثبتی نشان داده است. بدین ترتیب که پایداریهیجانی پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عاملهای روانآزردهگرایی(۷۴/۰-r= ) آزمون نئو همبستگی منفی و معنادار و با عامل های برونگرایی(۲۲/۰r=)، موافقت (۲۹/۰r=) و مسئولیتپذیری (۲۲/۰r=) این مقیاس همبستگی مثبت و معناداری به دست آمده است. در نمونه مردان تنها بین پایداریهیجانی پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عامل روانآزردهگرایی (۶۲/۰-r= ) آزمون نئو همبستگی منفی و معنادار دیده می شود. بطور کلی بالاترین همبستگی عامل پایداری هیجانی با عامل مشابه خود(۶۹/۰-r= ) بوده است که البته بین زنان(۷۴/۰-r=) و مردان (۶۲/۰-r= ) این همبستگی متفاوت است و کمترین همبستگی این عامل با موافقت آزمون نئو(۲۱/۰r=) بدست آمده است. در مردان این همبستگی معنادار مشاهده نگردید.
در نمونه کل بین عامل پذیرندگی پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عاملهای پذیرندگی(۵۵/۰r=)، برونگرایی (۲۲/۰r=)، موافقت(۲۷/۰r=) و مسئولیتپذیری(۲۳/۰r=) آزمون نئو همبستگی مثبت و معنادار و با عامل روانآزردهگرایی (۲۱/۰-r=) این مقیاس همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. در نمونه زنان نیز این همبستگیها مشاهده می شود بدین ترتیب که عامل پذیرندگی پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عاملهای پذیرندگی(۵۵/۰r=)، برونگرایی (۲۸/۰r=)، موافقت(۲۳/۰r=) و مسئولیتپذیری(۲۱/۰r=) آزمون نئو همبستگی مثبت و معنادار و با عامل روانآزردهگرایی (۲۵/۰-r=) این مقیاس همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. و در نمونه مردان بین عامل پذیرندگی پرسشنامه دهسوالی شخصیت و عاملهای پذیرندگی(۵۳/۰r=)، موافقت(۳۴/۰r=) و مسئولیتپذیری(۲۶/۰r=) آزمون نئو همبستگی مثبت و معناداری به دست آمده است. بطور کلی بالاترین همبستگی عامل پذیرندگی با عامل همسان خود (۵۵/۰-r=) بوده است و کمترین همبستگی این عامل با روانآزردهگرایی آزمون نئو(۲۱/۰-r=) بدست آمده است. البته در مردان این همبستگی معنادار مشاهده نگردید.
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ‏۴‑۲۹ و با توجه به اینکه هدف ما از اجرای آزمون نئو بررسی اعتبار همگرا (عامل های برونگرایی، موافقت، مسئولیت پذیری و پذیرندگی با عاملهای مشابه پرسشنامه ده سوالی شخصیت) و واگرا (روانآزرده گرایی با پایداریهیجانی)پرسشنامه دهسولی شخصیت بوده است، نتایج نشان می دهند که این مقیاسها همبستگی همگرایی و واگرای معناداری را در نمونه کل، زنان و مردان به دست
آوردهاند.
بنابراین فرضیه دوم تحقیق، با توجه به جنبه های همگرای و واگرای یاد شده، مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول ‏۴‑۳۰: ضرایب همبستگی بین مقیاس های پرسشنامهTIPI) ( با مقیاس های پرسشنامه (EPQ) در نمونه غیربالینی کل(۸۳n=)

متغیر شاخص
نمونه
روانرنجورخویی
(EPQ)
روانپریشخویی
(EPQ)
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.