جدول ‏۴‑۱۸: فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعیت اشتغال ۸۷
جدول ‏۴‑۱۹: فراوانی و درصد نمونه بالینی بر حسب وضعیت تحصیلات ۸۸
جدول ‏۴‑۲۰: فراوانی و درصد مربوط به نوع اختلال در نمونه بالینی ۸۹
جدول ‏۴‑۲۱: شاخص های توصیفی پرسشنامه TIPI نمونه بالینی ۹۰
جدول ‏۴‑۲۲: شاخص های توصیفی پرسشنامه ((DASS-21 در نمونه بالینی ۹۱
جدول ‏۴‑۲۳: شاخص های توصیفی حرمت خود در نمونه بالینی ۹۲
جدول ‏۴‑۲۴: شاخصهای توصیفی پرسشنامه نئو کوتاه در نمونه بالینی ۹۳
جدول ‏۴‑۲۵: نتایج ضرائب آلفا (TIPI) در نمونه اولیه ۹۵
جدول ‏۴‑۲۶: نتایج همبستگی آزمون-بازآزمون پرسشنامه TIPIبا فاصله ۱۴ روزه ۹۶
جدول ‏۴‑۲۷: نتایج ضرائب آلفا پرسشنامه TIPI در نمونه اصلی ۹۷
جدول ‏۴‑۲۸: نتایج مربوط به ضرائب آلفا پرسشنامه TIPI در نمونه بالینی ۹۹
جدول ‏۴‑۲۹: ضرائب همبستگی بین پرسشنامه TIPI با مقیاس های پرسشنامه (NEO-FFI) در نمونه غیربالینی ۱۰۱
جدول ‏۴‑۳۰: ضرایب همبستگی بین مقیاس های پرسشنامهTIPI) ( با مقیاس های پرسشنامه (EPQ) در نمونه غیربالینی کل ۱۰۴
جدول ‏۴‑۳۱: ضرایب همبستگی بین مقیاس های پرسشنامهTIPI) ( با مقیاس حرمت خود(SERS) در نمونه غیربالینی ۱۰۷
جدول ‏۴‑۳۲: نتایج مربوط به همبستگی پرسشنامهTIPI) ( و پرسشنامه خشم حالت – صفت اسپیلبرگر در نمونه غیربالینی ۱۰۸
جدول ‏۴‑۳۳: نتایج همبستگی پرسشنامه ده سوالی شخصیتTIPI)) با پرسشنامه عاصفه مثبت و منفی(PANAS) در نمونه غیربالینی ۱۱۱
جدول ‏۴‑۳۴: نتایج همبستگی پرسشنامه ده سوالی شخصیتTIPI)) با مقیاس حرمت خود(SERS) در نمونه بالینی ۱۱۳
جدول ‏۴‑۳۵: نتایج همبستگی بین پرسشنامه TIPI) ( با پرسشنامه (NEO-FFI) در نمونه بالینی ۱۱۴
جدول ‏۴‑۳۶: ضرائب همبستگی پرسشنامه(TIPI) با خرده مقیاس های پرسشنامه DASS در بیماران اختلال افسردگی ۱۱۶
جدول ‏۴‑۳۷: ضرائب همبستگی پرسشنامه(TIPI) با خرده مقیاس های پرسشنامه DASS در بیماران اختلال اضطرابی ۱۱۷
جدول ‏۴‑۳۸: نتایج مربوط به آزمون های کرویت بارتلت و کفایت نمونه براداری تحلیل عاملی(TIPI) 119
جدول ‏۴‑۳۹: نتایج تحلیل مؤلفه های اصلی پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) 120
جدول ‏۴‑۴۰: ماتریس الگوی مربوط به عوامل مستخرج از چرخش ابلیمین ۱۲۲
جدول ‏۴‑۴۱: سوالات مربوط به عوامل مستخرج از چرخش ابلیمین ۱۲۳
جدول ‏۴‑۴۲: تحلیل عاملی تأییدی پنج عامل متخذ از تحلیل عاملی اکتشافی ۱۲۵
جدول ‏۴‑۴۳: مقایسه شاخصهای تحلیل عاملی تأییدی معیارها ۱۲۶
جدول الف‑‏۰۱:نتایج مربوط به آزمون های کرویت بارتلت و کفایت نمونه براداری تحلیل عاملی(TIPI)………………………………………………………………………………………………………………………………………158 جدول الف‑۲: نتایج مربوط به تحلیل مؤلفههای اصلی TIPI…………………………………………………………. 159
جدول الف ۳: ماتریس الگوی مربوط به عوامل مستخرج از چرخش ابلیمین…………………………………..۱۶۰
جدول الف-۴ : نتایج آزمون های کرویت بارتلت و کفایت نمونه براداری تحلیل عاملیTIPI………..161
جدول الف-۵: نتایج مربوط به تحلیل مؤلفههای اصلی TIPI …………………………………………………….۱۶۲
جدول الف-۶: ماتریس الگوی مربوط به عوامل مستخرج از چرخش ابلیمین………………………………….۱۶۳
فهرست شکل‌‌ها
عنوان صفحه
شکل ‏۴‑۱: تحلیل عاملی تأییدی الگوی پنج عاملی پرسشنامه (TIPI) 2
کلیات پژوهش
فصل اول:
کلیات پژوهش
بیان مسئله
شخصیت یکی از اساسیترین موضوعهای مهم در روانشناسی است. شخصیت هر فرد کلیت روانشناختی او را از دیگری متمایز می کند و به او فردیت و بی همتا بودن می بخشد(مای لی[۱]، ۱۳۸۷). مفهوم شخصیت در روانشناسی یک مفهوم رایج و معمول، در عین حال فوق العاده غامض و پیچیده است که مولفان در تعریف آن با یکدیگر اختلاف نظرهای متعددی دارند اما با توجه به تعاریف متفاوت می توان پذیرفت که شخصیت عبارتست از الگویی نسبتاً پایدار از صفات، گرایشها و یا ویژگیهایی که به رفتار افراد در طول زمان دوام می بخشد و باعث تمایز افراد از یکدیگر می گردد( فیست[۲]و فیست[۳]،۱۳۸۹).