ساختن مشارکت ها

۸۲۶/۰

مسئولیت پذیری برای آینده ای پایدار

۷۹۵/۰

۳-۶-۲ برآورد روایی[۲۵] پرسشنامه‌ها
روایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌گیری چیزی را که ادعا می‌کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه‌ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. روایی صوری و محتوایی هر یک از پرسشنامه‌های پژوهش به تفکیک در زیر ارائه می‌شود:
۱- پرسشنامه استاندارد تحلیل شکاف روایی محتوایی داشته است ولی از آنجایی که جهت بومی ‌سازی کردن و هماهنگ کردن سوالات با کارکنان اصلاحات مختصری در آن صورت گرفت لذا روایی محتوایی و صوری آن با نظر متخصصان و استادان مدیریت مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه تحلیل شکاف، پنج بعد مورد نظر (عوامل محسوس، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، اطمینان خاطر و همدلی) را بدست آورد که در آن ۷۷% درصد واریانس سوالها استخراج شده بود. آزمون ۹۱۳%=KMO و بارتلت (۰۰۰/۰P<) نشان داد که حجم نمونه کافی است. و این عوامل در جامعه آماری وجود دارد. نتایج بارهای عاملی بالاتر از ۳% چرخش متعامد، پنج بعد مورد نظر را بدست آورد.
۲- پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی روایی محتوایی داشته است ولی جهت هماهنگ کردن سوالات با کارکنان اصلاحات مختصری در آن صورت گرفت. لذا روایی محتوایی و صوری آن با نظر متخصصان و استادان مدیریت مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه تعالی سازمانی، هشت مولفه مورد نظر را دست یابی به نتایج متوازن، ارزش افزایی برای مشتریان، رهبری با درستی و الهام بخشی، مدیریت به وسیله فرایندها، موفقیت از طریق کارکنان، پرورش خلاقیت و نو آوری، ساختن مشارکت ها و مسئولیت پذیری برای آینده ای پایدار ) را بدست آورد که در آن ۶۶% در صد واریانس سوالات استخراج شده بود. آزمون ۸۲۱%=KMO و بارتلت (۰۰۰/۰P<) نشان داد که حجم نمونه کافی است و این عوامل در جامعه آماری وجود دارد. نتایج بارهای عاملی بالاتر از ۳% با چرخش متعامد، هشت مولفه مورد نظر را بدست آورد.
۳-۷- روشهای تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار آماری LISREL , SPSS16 در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح آمارتوصیفی از آماره‌هایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد استفاده گردید. و در سطح استنباطی برای شناسایی عوامل اثر گذار بر کیفیت خدمات از تحلیل تاییدی و اولویت بندی عوامل اثر گذار از آزمون فریدمن، بررسی وضعیت مولفه مدل تحلیل شکاف و تعالی سازمانی از T تک نمونه ای و بررسی شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مدل تحلیل شکاف از آزمون T وابسته و برای ارائه مدل تلفیقی از مدل معدالات ساختاری بر اساس نرم افزار LISREL بهره گرفته خواهد شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
۴-۱- مقدمه
پس از گردآوری داده‌ها مرحله‌ی جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله‌ی تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، آغاز می‌شود. در این مرحله پژوهشگر با استفاده از روشهای آماری مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می‌کند داده‌ها را در جهت آزمون اهداف تحقیق و ارزیابی آنها مورد بررسی قرار دهد. برای اینکه این امر به نحو صحیح انجام گیرد، داده‌های جمع‌آوری شده، بایستی به طور علمی و با روشهای آماری مناسب مورد پردازش قرار گیرد و به صورت اطلاعات قابل استفاده درآید. در این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی پرداخته شده است. ابتدا ویژگی‌های جمعیت‌شناختی نمونه آماری توصیف شده است. سپس نرمال بودن توزیع مولفه های تحلیل شکاف و تعالی سازمانی بررسی شده است. در پایان با استفاده از آزمونهای آمار استنباطی به بررسی سوالات و فرضیه‌های دقیق مبادرت شده است.
۴-۲- توصیف ویژگی‌های دموگرافیک نمونه آماری
توزیع فراونی و درصد نمونه آماری بر اساس جنسیت در جدول ۴-۱ ارائه شده است.
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر حسب جنسیت

آماره
جنسیت
فراوانی درصد
زن ۱۱ ۸/۵
مرد ۱۷۸ ۲/۹۴
جمع ۱۸۹ ۱۰۰
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.