دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

ماتریکس در وابستگان به الکل هم به اثبات رسیده می باشد، سیل پاکیت و پراسِرتچای[1] (2007) در پژوهش خود با به کارگیری الگوی ماتریکسی متشکل از فعالیت سه گروه اصلی (گروه بهبود اولیه: 8 جلسه، گروه جلوگیری از عود مصرف: 32 جلسه، و گروه آموزش خانواده: 12 جلسه) به این نتیجه دست یافتند که این مدل درمانی می تواند در وابستگانبهالکلهم مثمرثمر باشد.

راوسون و همکاران (2004)بیانمیدارندکهمدلماتریکساساساًبهخاطرافرادیکهدرطولدهۀ 1980 درمرکزماتریکسلوسآنجلسبهخاطراعتیادبهکوکائیندرمانمیشدند،گسترشیافت. راوسون و همکاران (1991، به نقل از راوسون و همکاران، 2004) بیانمیدارندکهمدلماتریکس،تکنیکهاوعناصریراازبه عنوان مثال، پایهتئوریکیوقوانیندرمانیمرتبطبهدرمانموریتااقتباسشدهاززِنبودایی[2] (مانندرشد «من»[3]،وحدتجسموروح،طبیعتدرونیوبیرونی،وقوانینپوچی) میباشد (واتانابومکلیدت[4]، 2003)، این محققانبیانمیدارندکهموسسایندرمان،بهبودیبیمارانرانهدررهاییازترسبلکهدرقبولدرونی[5]اینترسهاکههمراستابااصولاساسیزِنمیباشد،میداند. هافمن[6] (2008) دررابطهباارتباط «درمانقبولوتعهد»ودرمانموریتابیانمیداردکهایندرمانبرگرفتهازدرمانموریتا (که 80 سالپیشدرژاپنابداعشدهاست) میباشدوبایدازاصطلاحموجسومبرایدرمانقبولوتعهدخودداریکرد. بنابهگفتۀواتانابومکلیدت (2003)،درژاپن،درمانموریتایسنتیبرایبیمارانبااختلالاتاضطرابینوروتیک (بهخصوصباعلائمفوبیاوهیپوکندریا) بهکارمیرودکهشاملیکدورۀهفتروزۀایزولهوسخت (درتختخواب) وسپسشروعمرحلهبهمرحلۀدرمانحرفهایمیباشد.

درماندیگریکهعنصرذهنآگاهیرادرخوددارامیباشدوبرایسوءمصرفموادهماستفادهمیشود،  «درمانشناختیرویارویی- محور»[7]می باشد. بهگفتۀکومار و همکاران (2008)ایندرماندراصلبرایافسردگیبهکارمیرودومتشکلاز 24-20 جلسۀدرمانیدرطولدورهایازسهفازاست،آموزشمراقبهیذهنآگاهییکیازعناصرمهمایندرمانترکیبیمیباشد.

گشتالت درمانی، درمان دیگری می باشد که شاید بتوان آن را اقتباس شده از عناصر درمانی ذهن آگاهی دانست. فردریش پرلز[8] (1970-1893)، بانی درمان گشتالتی[9] و استاد به کارگیری مفاهیم گشتالتی برای آگاه کردن هرچهبیشترافراداز خود و بدنشان بود؛ پرلز می گوید «برای آزاد شدن از مایا (لایۀ جعلی و خیالی وجود) بایستی ذهن خود را رها کنیم و به حواسمان بپردازیم، این رها کردن ذهن در واقع تغییر اساسی در هوشیاری می باشد که[1]-Silpakit and Prasertchai

[2]– Buddhist Zen

[3]– Ego

[4]-Watanabe and Machleidt

[5]– Inner Acceptance

[6]-Hofman

[7]– Exposure-Based Cognitive Therapy (EBCT)

[8]-Frederich Perls

[9]-Gestalt Therapy

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>