شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

(گراس، 1998). سنتروانکاوییکعاملمهمبرایمطالعاتحاضردرموردتنظیمهیجانیاست،اینسنتازفروید[1]سرچشمهمیگیرد. گراسبیانمیداردکهفرویدبردونوعتنظیمهیجانیدرمورداضطرابتأکیدمیکرد،اولیتنظیماضطرابهاییکهمربوطبه «من»[2]هستندوبرپایۀواقعیتمیباشند،دومتنظیماضطرابهاییکهمربوطبه «نهاد»[3]ویا «فرامن»[4] هستند؛مکانیزمهایدفاعی[5]«من»بهفرایندهاییمی­گویندکههردونوعایناضطرابهاراتنظیممیکنند. بنابهگفتۀگراس (2002، a)، منشأمطالعهدربارۀتنظیمهیجانی،مربوطبهبیشازیکقرنپیشبهتئوریسینهایروانکاویدربارۀدفاعهایروانی (فرویدآزمودنی­هاییمیشودکهمراقبۀذهنآگاهیدریافتمیکنند. نتایجاینتحقیقنشاندهندۀتأثیرمثبتایندرمانبرمغزوعملکردهایایمنیاستکهاینامرنیازبرایتحقیقاتبیشتردراینزمینهرابیانمیکند.

کارلسون و همکاران (2004)،درپژوهشخودباعنوان «درمانکاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهیدرارتباطباکیفیتزندگی،خلق،علائماسترس،وپارامترهایسیستمایمنی (سطحکورتیزول،سولفاتدهیدرواپی اندروسترون[6]،وملاتونین) دربیمارانسرپاییمبتلابهسرطانسینهوپروستات»تعداد 49 بیمارمبتلابهسرطانسینهو 10 بیمارمبتلابهسرطانپروستات(روش نمونه گیری در دسترس) رادربرنامۀ 8 هفتهای ذهن آگاهی قراردادند. ابزارهایمورداستفادهشامل 1- فرمدموگرافیکیوتاریخچۀپزشکی[7] 2- فرمرفتارهایسالم[8] (مواردیکهبرسیستمایمنیتأثیرگذارندازقبیل: چای،قهوه،سیگار،الکل،ورزش،خواب،وتغذیه) 3- فرممراقبۀهفتگی[9] 4- پرسشنامۀمؤسسۀاروپاییبرایتحقیقودرمانکیفیتزندگیافرادسرطانی[10] 5- پروفایلحالتهایخلقی[11] (توسطمکنایر[12]وهمکاران، 1971) 6- پرسشنامۀعلائماسترس[13] (توسطلِسکیوتامپسون[14]، 1979) ودیگرآزمایشاتمربوطبهسرطانبودند. محققانبهایننتیجهرسیدندکهدرمان MBSR منجربهبالارفتنکیفیتزندگی،کاهشعلائماسترس،بهبودخواب،کاهشسطحکورتیزولدراینگروهازبیمارانمیشوداماسطح DHEAS وملاتونینتغییرینمیکندکهاینامرنشاندهندۀسودمندیکاربردایندرمانفقطدرمراحلاولیۀبیماریسرطانمیباشد. همچنینعدمتغییرچشمگیردرسلولهایلنفوسیتوافزایشسلولهای T وکاهشسلولهای NK وبررسیدیگرآزمایشاتمربوطبهسرطان،نشاندهندۀبالارفتنپارامترهایایمنیدربیمارانمبتلابهسرطانسینهوپروستاتمیباشد.

[1]– Freud

[2]– Ego

[3]– Id

[4]– Super Ego

[5]– Defensive Mechanism

[6]– Dehydroepiandrosterone Sulfate (DHEAS)

[7]– Demographics and Medical History Form

[8]– Health Behaviors Form

[9]– Weekly Meditation Form

[10]– European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTCQLQ-C30)

[11]– Profile of Mood States (POMS)

[12]-McNair

[13]– Symptoms of Stress Inventory (SOSI)

[14]-Leckie and Thompson

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>