روایی و اعتبار پرسشنامه صمیمیت

 

این پرسشنامه توسط هانس برتمن استفان و ندن بروک ساخته شده است. به منظور سنجش اعتبار این آزمون در کشور سازنده آمریکا روی ۲۴۰ زوج در چهار کلوب اجتماعی و دو کلوب ورزشی اجرا شد. از این تعداد تنها ۹۳ زوج (۹۰ زوج که با یکدیگر ازدواج کرده بودند و ۳ زوج که بدون ازدواج با یکدیگر زندگی می کردند) پرسشنامه ها را عودت دادند ضرایب آلفای کرونباخ برای هریک از خرده آزمون ها اعتبار و پایایی هریک از خرده آزمون ها عبارتند از:
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
شاخص اول میزان صمیمیت با ۱۴ سؤال و ۱۸۶ نفر
شاخص دوم میزان توافق زوجین با ۱۲ سؤال و ۱۸۶ نفر
شاخص سوم میزان صادق بودن یا باز بودن با ۱۲ سؤال ۱۸۶ نفر
شاخص چهارم میزان علاقه و محبت با ۸ سؤال و ۱۸۶ نفر
شاخص پنجم میزان پایبندی به تعهدات زوجین با ۱۰ سؤال و ۱۸۶ نفر
در ایران در پژوهشی که توسط اکبری و عرفانی در سال ۱۳۷۸ روی ۶۰ ضرایب آلفای کرونباخ بدست آمده برای هریک از خرده آزمون ها عبارت بود از:
شاخص اول صمیمیت ۱۴ سؤال و ۶۰ نفر/ شاخص دوم توافق زوجین ۱۲ سؤال و ۶۰ نفر/ شاخص سوم صادق بودن ۱۲ سؤال و ۶۰ نفر/ شاخص چهارم علاقه و محبت با ۸ سؤال و ۶۰ نفر و شاخص پنجکم پایبندی به تعهدات زوجین با ۱۰ سؤال و ۶۰ نفر.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

روش نمره گذاری پرسشنامه

 

در این پژوهش برای سنجش گرایش پاسخ دهندگان به دلیل اینکه از گویه استفاده شده است. گیف لیکرت استفاده شده است. برای هریک از سؤالات ۵ گزینه ی: خیلی زیاد- زیاد- متوسط- کم و خیلی کم در نظر گرفته شد. به جز سؤال ۶ که برای آن ۵ گزینه ی همیشه- بیشتر اوقات- برخی اوقات- گاهی و به ندرت در نظر گرفته شده است سپس به هریک از سؤلات نمره ۰ تا ۱۴ اختصاص داده شد.

 

تعارضات زناشویی

 

جهت سنجش تعارضات زناشویی از پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدیدنظر شده. براتی و ثنایی (۱۳۸۷) (MCQ) استفاده شده است که این پرسشنامه یک ابزار ۴۲ سؤالی است و برای سنجیدن تعارض های زن و شوهری ساخته شده است. این پرسشنامه هفت بعد از تعارضات زناشویی را می سنجد. هفت بعد و شماره سؤال ها عبارتند از:
۱- کاهش همکاری (۲۷- ۲۱- ۱۹- ۹-۳)
۲- کاهش رابطه جنسی (۳۳- ۲۸- ۱۵- ۱۰- ۴)
۳- افزایش واکنش های هیجانی (۴۱- ۳۹- ۳۴- ۲۹- ۲۲- ۱۶- ۱۱- ۵)
۴- افزایش جلب فرزندان ( ۳۶- ۳۱- ۲۴- ۱۸- ۷)
۵- افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود (۳۵- ۳۰- ۲۳- ۱۷- ۱۲- ۶)
۶- افزایش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر یا دوستان (۴۲- ۴۰- ۳۷- ۳۵- ۱۹- ۱)
۷- جدا کردن امور مالی از یکدیگر (۳۹- ۳۲- ۲۶- ۲۰- ۱۳- ۸- ۲) (ثنایی، ۱۳۷۹). حداکثر نمره ی کل پرسشنامه (۲۱۰) و حداقل آن (۴۲) است (براتی، ۱۳۸۷).
این پرسشنامه از روایی محتوایی خوبی برخوردار است. در مرحله تحلیل مواد آزمون، پس از اجرای مقدماتی و محاسبه همبستگی هر سؤال با کل پرسشنامه و مقیاس های آن، ۵ سؤال از ۱۳ سؤال حذف گردید. پایایی این پرسشنامه روی یک گروه ۳۰ نفری برای ۹۴ درصد برای ۷ خرده مقیاس آن بدین شرح به دست آمده است:
کاهش همکاری ۷۰ درصد، کاهش رابطه جنسی ۷۲ درصد، افزایش واکنش هیجانی ۷۳ درصد، افزایش جلب حمایت فرزند ۸۱ درصد، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود ۷۵%، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان ۶۹ درصد، جدا کردن امور مالی از یکدیگر ۶۸ درصد، هر سؤال براساس مقیاسی ۵ گزینه ای لیکرت تنظیم شده است که متناسب با پاسخ ها، نمرات ۱ تا ۵ به آن ها اختصاص می یابد که در این ابزار نمره بیشتر به معنی تعارض بیشتر و نمره کمتر به معنی رابطه بهتر است.

 

روش اجرای پژوهش

 

پس از نمونه گیری و مشخص شدن دو گروه (آزمایش و گواه) یک جلسه توجیهی برای اعضای گروه آزمایش برگزار شد تا اعضا در جریان اهداف و مسایل کلی برنامه آموزشی قرار بگیرند. جدول زمان بندی جلسات تنظیم شد و در اختیار گروه قرار گرفت. سپس برنامه ی آموزشی غنی سازی زندگی زناشویی طبق روال تنظیم شده برای اعضای گروه اجرا شد. به این ترتیب که گروه آزمایش به مدت ۷ جلسه ۹۰ دقیقه ای آموزش را به شیوه گروهی دریافت کردند این در حالی بود که در مورد گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت. بعد از آخرین جلسه آموزشی پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. سپس داده ها جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

 

محتوای جلسات آموزش غنی سازی زندگی زناشویی

 

۱- جلسه اول: موضوع: آشنایی با اعضا و بیان منطق و اهداف جلسات آموزشی
اهداف:

 

 

  1. آشنایی با اعضای شرکت کننده و معارفه آن ها به همدیگر

 

  1. بیان اهداف و چارچوب های اساسی برنامه کار

 

  1. دریافت اهداف اعضا برای شرکت در جلسات

 

  1. جمع بندی و بیان اهداف مشترک گروه ها

 

  1. مقدمه قرارداد و گرفتن تعهد برای شرکت منظم ومشارکت در فعالیت های گروه

 

 1. انجام ارزیابی های اولیه

 

۲- جلسه دوم: موضوع: آموزش چارچوبدهی مجدد شناختی
اهداف:

 

 

  1. بررسی مشکل از نظر هریک از زوجین

 

  1. آگاه کردن زوجین نسبت به انواع تفکرات غیرمنطقی و خود انگیخته

 

  1. آموزش اصول A-B-C

 

  1. روش های مقابله با باورهای غیرمنطقی

 

  1. آموزش روش مجادله برای اصلاح باورهای غیرمنطقی

 

 1. ارائه تکلیف

 

۳- جلسه سوم: موضوع: آموزش صمیمیت در بین زوجین
اهداف:

 

 

  1. بررسی تکالیف جلسه قبلی

 

  1. تعریف صمیمیت و ابعاد آن

 

  1. آموزش چگونگی برقراری صمیمیت

 

  1. تمرین شیوه های صمیمیت

 

  1. بازخورد اجرای راه حل ها

 

 1. ارائه تکلیف

 

۴- جلسه چهارم: موضوع: آموزش بهبود ارتباط جنسی

 

 

  1. بررسی تکلیف جلسه قبل

 

  1. بیان اهمیت روابط جنسی

 

  1. بیان چرخه مسایل جنسی

 

  1. عوامل بازدارنده رابطه صحیح جنسی

 

  1. تشخیص و درمان اسطوره های غلط جنسی

 

 1. ارائه تکلیف

 

۵- جلسه پنجم: موضوع: بررسی شیوه های حل تعارض
اهداف:

 

 

  1. بررسی تکلیف جلسه قبل

 

  1. تعریف مفهومی تعارض زناشویی

 

  1. درک طبیعی بودن وجود تعارض بین زوجین

 

  1. استخراج شیوه های متداول برخورد با تعارض در بین شرکت کنندگان (فعالیت ۱)

 

  1. بحث و نتیجه گیری شیوه های متداول برخورد با تعارض در هر گروه و فرایندهای حل تعارض

 

  1. آموزش قواعد و شیوه صحیح حل تعارض

 

  1. تمرین شیوه صحیح حل تعارض از طریق فعالیت شماره ۱

 

  1. دریافت بازخورد و واکنش از شرکت کنندگان

 

 1. ارائه تکلیف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *