No category

پایان نامه با کلید واژه های ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

استفاده از قواعد و ابزار و از راههای معتبر به واقعیتها دست یافت. فرآیند تحقیق، فرآیندی است که طی آن محقق میکوشد با پردازش علمی و منظم درون دادهها، فرضیههای خود را به بوته آزمایش... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه با کلید واژه های بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش افزوده

عملکرد سرمایه فکری مقدار بالایی باشد افشاء سازی کاهنده است. در آخر بطور خلاصه این مقاله، بینشی با ارزش جهت راهنمایی ادبیات تحقیق سرمایه فکری تهیه میکند. راهنماییها عبارتند از: 1) یک... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه با کلید واژه های ارزش افزوده، ارزش بازار، بازده حقوق صاحبان سهام

فکری ارائه شده است که همگی بیانگر مفاهیم کلی هستند؛ زیرا ارائه یک تعریف دقیق از سرمایه فکری دشوار است. از این رو، با وجود تلاشهای فراوان، پژوهشگران سرمایه فکری، یک تعریف پذیرفته شده... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه با کلید واژه های بورس اوراق بهادار، اوراق قرضه، ارزش بازار

مورد توجه قرار داد که در آن سرمایه‌گذاران حاضر به خرید اوراق قرضه و سهام هستند. اصولاً، معیار نهایی افزایش و کاهش تقاضا، رابطهی میان دارایی و بدهی‌های بنگاه‌های بازرگانی، به قیمت... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه با کلید واژه های اوراق قرضه، ارزش بازار، انحلال شرکت

87 در سال 1992 پرینریچ88 در سال 1936 ، سود برتر یا سود محض 89 توسط ادی 90 درسال 1957، سود مازاد قابل تحقق91 توسط ادوارد و بل92 در سال 1961، درآمد مازاد توسط کی93 در سال 1976 و پنسل94 در سال 1981 و سود... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، اطلاعات مربوط

اشتغال و میزان سرمایهگذاری، اطلاعات مربوط به فعالیتهای نوآوری مثل ورودیهای تحقیق و توسعه و غیرتحقیق و توسعه (فعالیتهای طراحی صنعتی، بازاریابی …)، اهداف فرآیند نورآوری، منابع... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه با کلید واژه های اقتصاد دانش، اقتصاد دانش محور، عملکرد شرکت

دستیابی به تکنولوژیهایی که نیازمندیها و خواستههای مشتریان را پوشش دهد، بسیار ضروری خواهد بود. (سچموچ،2007) در این رویکرد، بازار منبع ایدههایی است که به فعالیتهای تحقیق و توسعه جهت... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه با کلید واژه های ارزش بازار، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام

هم مقایسه نمایند تا مشخص شود کدامیک از آنها از حیث سرمایه فکری مرجع می باشند. شاخص سرمایه فکری همچنین موجب الگوبرداری منظم از فعالیتهای مبتنی برآینده میگردد. این اقدام موجب... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه با کلید واژه های طلاق، کسب و کار، عرضه کنندگان

ت محدود هستند که صرفاً توسط گروههای درون سازمانی یا به وسیله مدلهای، تحلیلها و اصولهای پیچیدگی قابل مقایسه هستند. 3- این روش در پژوهشهای متعددی (به عنوان نمونه، فایرر و ویلیامز، شیو،... متن کامل

Read More