No category

منبع پایان نامه درباره عملکرد شرکت، اقتصاد دانش، ارزش افزوده

میشود. هدف از ارائه این بخش آشنایی با موضوع تحقیق بصورت کلی و درک جوانب آن بلحاظ علمی میباشد. سپس در خصوص ضرورت انجام چنین تحقیقی در شرایط موجود بحث خواهد شد. در ادامه فرضیات تحقیق... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه با کلید واژه های ارزش بازار، بورس اوراق بهادار، ارزش شرکت

سیمان شده است. 2) نتایج نشان داد که سرمایه فکری میتواند بعنوان یک عامل مؤثر در عملکرد واحدهای انتفاعی مورد توجه قرار گیرد. این نتیجه میتواند مورد توجه سهامداران و مدیران این واحدها... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه با کلید واژه های وجود رابطه، نرخ رشد، وجود رابط

ضرایب برآوردی برای متغیرهای کنترل، هر دو مثبت و زیر 05/0 هستند. این یافته حاکی از یک ارتباط مستقیم و معنیدار بین اندازه و نرخ رشد فروش با ارزش شرکتهای نمونه آماری میباشد. بعبارت دیگر،... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه با کلید واژه های وجود رابطه، وجود رابط، نرخ رشد

شرکتها میشود. برای آزمون این فرضیه از یک مدل رگرسیونی که در آن متغیر کیوتوبین بعنوان معیار ارزش شرکت، تابعی از کارآیی سرمایه فکری و متغیرهای کنترل میباشد؛ استفاده شده است. باتوجه... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه با کلید واژه های صنعت دارو، نرخ رشد، ارزش افزوده

آزمون است. آماره آزمون فوق از مقایسه قدرمطلق بیشترین تفاوتها بین مقادیر مشاهده شده واقعی از مقادیر مورد انتظار بدست میآید. نیکویی برازش این آزمون نشان میدهد که آیا دادههای آزمون از... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه با کلید واژه های ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

استفاده از قواعد و ابزار و از راههای معتبر به واقعیتها دست یافت. فرآیند تحقیق، فرآیندی است که طی آن محقق میکوشد با پردازش علمی و منظم درون دادهها، فرضیههای خود را به بوته آزمایش... متن کامل

Read More