پایان نامه ها و مقالات

درمان راه حل محور، رفتار درمانی شناختی

مسائل ارائه شده در خانواده و برای نحوه ی ارزیابی مداخله باید مدنظر قرارگیرد (وگنر۹۵، ۲۰۰۱).طبق نظر دی شازر (۱۹۸۸ و ۱۹۸۵)، مشکلاتی که مراجع مطرح می سازد، مثل قفل دری است که می توان آن را... متن کامل

Read More
پایان نامه ها و مقالات

درمان راه حل محور، رویکرد راه حل محور

ً کمک به مراجع است که از حرف زدن درباره ی مشکل به حرف زدن درباره ی راه حل ها، تغییر در کلام خویش را شروع کند . وقتی که افراد می توانند درباره ی مشکل به حرف زدن درباره ی راه حل ها، تغییر در... متن کامل

Read More