اهمیت چگونگی شستشوی فرش دستبافت

فرش دستباف، یکی از شاخصه‌ها و ویژگی‌های فرهنگی ایران به‌شمار می‌آید که به سبب ظرافت و نفاست بسیار، ارزشی ملی و جهانی دارد. عمده کاربرد فرش دستباف از هر نوع و هر جنسی که باشد، از حساسیت بسیاری برخوردار است و این عامل باعث می‌شود تا مراقبت‌های ویژه‌ای برای نگهداری آن نیاز باشد. فرش دستباف همانند بسیاری از کف‌پوش‌های نساجی علاوه بر کاربرد تابلو، عمده‌ترین کاربردش پوشش کف بنا و قرارگیری در سطح زمین است. ادامه مطلب…

10 تفریح پرطرفدار کیش به رأی گردشگران!

تفریحات پر طرفدار کیش می‌دانید چه چیزی را همه دوست دارند؟ اینکه بدون صرف زمان و هزینه‌ی زیاد، به بهترین نتایج برسند! شک ندارم شما هم از بررسی بیهوده‌ی سایت‌های ایرانی خسته شده‌اید و به دنبال یک جواب واقعی می‌گردید. چیزی که شما به شدت نیاز دارید، یک راهنمای تفریحات کیش است. البته باید بدانید که تمام تفریحاتی که ما در زیر معرفی کرده ایم در ایام کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی باز هستند. این مقاله، ادامه مطلب…

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده …

رشته‌های جمعیت دو به دو با یکدیگر زوج شده و از یک نقطه قطع می‌شوند. سپس نیم‌تکه‌هایی دو رشته تعویض می‌شوند. جهش Mutationجانشین شدن بازی به جای باز دیگر در طول زنجیره DNA جهشیک جمعیت از رشته به صورت تصادفی انتخاب، مقدار آن تغییر می‌یابد. ایجاد نسل‌های جدید و تکامل موجودات تکرار مراحل فوق از مرحله تکثیر بدین ترتیب پس از تکرار چندین نسل، شایسته‌ترین نسل که همان پاسخ بهینه مسأله می‌باشد تولید خواهد شد. ادامه مطلب…

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده …

: ۱ اگر مشتری j به انبار i اختصاص داده شود.: متغیر کمکی برای محدودیت حذف زیر تور در مسیر k(۲-۱۸)(۲-۱۹)(۲-۲۰)(۲-۲۱)(۲-۲۲)(۲-۲۳)(۲-۲۴)(۲-۲۵)(۲-۲۶)(۲-۲۷)تابع هدف کل مسافت طی شده را مینیمم می‌کند. محدودیت (۲-۱۸) بیانگر این است که هر مشتری دقیقا به یک مسیر تعلق دارد و به هر مشتری تنها یک مسیر وارد می‌شود. محدودیت (۲-۱۹) در ارتباط با ظرفیت وسایل نقلیه می‌باشد و بیان می‌دارد که تقاضای مشتریان بر هر مسیر باید کوچکتر یا مساوی با ادامه مطلب…

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده از …

مسیریابی وسایل نقلیه با دیدگاه ظرفیت محدود یکسان برای تمامی وسایل نقلیه[۳۴](SCVRP) که در این حالت کلیه وسایل نقلیه باهم یکسان ومشابه خواهد بود.مسیریابی وسایل نقلیه با دیدگاه ظرفیت محدود غیر‌یکسان برای وسایل نقلیه(ACVRP) [۳۵] که در این حالت ظرفیت وسایل نقلیه غیر‌یکسان بوده و در نتیجه انتخاب خودرو برای مسیرهای مختلف تابع ظرفیت آن خواهد بود.(شریعت،۲۰۰۴).۲-۸-۲- مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با ناوگان ناهمگنمسأله مسیریابی وسایل نقلیه با ناوگان ناهمگن[۳۶] (HFVRP) شکل دیگری از VRP است که در ادامه مطلب…

بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سود …

۱۳۷/۱ با توجه به مقادیر شاخصهایVIF و tolerance که تقریبا همگی نزدیک عدد یک هستند(اگر دامنه تغییرات متغیرهای پژوهش به عدد ۱ نزدیک باشند نشان دهنده عدم وجود هم خطی بین متغیرها است)، میتوان از عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل اطمینان حاصل کرد.۴-۴-۵- آماره دوربین واتسون :آماره دوربین- واتسون نشان دهنده عدم همبستگی پسماندهای رگرسیون است. مقدار مطلوب این آماره فاصله بین ۱٫۵تا ۲٫۵ میباشد و هر چه قدر مقدار آماره به این ادامه مطلب…

پژوهش دانشگاهی – بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سود آوری شرکت …

رابطه کلی:size+متغیر وابسته(Leverage) : در پژوهش حاضر، اهرم شرکت(ساختار سرمایه) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. با توجه به مباحث پیش گفته در مبانی نظری پژوهش ، نسبت کل بدهی به مجموع داراییها به عنوان ساختار سرمایه تعریف گردیده است.متغیر مستقل() : در این پژوهش از متغیر “سودآوری” به عنوان متغیر مستقل استفاده گردید. در اکثر پژوهشهای انجام شده، مشابه وستون و بریگام (۱۹۷۵) از متغیرهای زیر برای اندازهگیری سودآوری استفاده میشود این نسبت، شاخصی برای تشخیص کفایت ادامه مطلب…

مقاله – بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سود آوری …

۲۵ سلولزی آنا ۵۰ لیفتراک سازی سهند ۷۵ صنایع پمپیران ۳-۷- فرضیههای تحقیق:در این پژوهش پنج فرضیه به شرح زیر خواهیم داشت که در فصل چهارم هر کدام را مورد آزمون قرار خواهیم داد:بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی رابطه معنیداری وجود دارد.بین ساختار سرمایه و بازده داراییهای شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی رابطه معنیداری وجود دارد.بین ساختار سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی رابطه معنیداری ادامه مطلب…

بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سود آوری …

روش تحقیق۳-۱- مقدمه:در حسابداری بحث درباره جایگاه ساخت نظریه(شناسایی مسئله پژوهش و ایجاد ساختار نظری و مفهومی) در سلسله مراتب جریان پژوهش، به آن شکلی که در سایر علوم مطرح است، دارای اهمیت نیست. برای انجام این مقایسه انتخاب یک روش آماری مناسب موضوع با اهمیتی تلقی میگردد. انتخاب روش پژوهش باید به گونهای باشد که رد یا قبول فرضیهها توسط محقق از طریق آن روش امکان پذیر باشد. در این فصل ضمن ارائه روش ادامه مطلب…

بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن …

۲-۵-۱-تحقیقات داخلی:(دهقانزاده ؛زراعتگری،۱۳۹۲ ) در این پژوهش رابطه بین معیارهای ساختار سرمایه با نرخ بازده داراییها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق تجزیه و تحلیل دادههای ۳۹۱ شرکت در دوره زمانی شش ساله ۱۳۹۰-۱۳۸۵مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که نرخ بازده دارایی با ساختارسرمایه )نسبت بدهیهای کوتاه مدت به کل داراییها، نسبت بدهیهای بلندمدت به کل داراییها و نسبت کل بدهیها به ادامه مطلب…