پایان نامه ارشد حقوق بررسی تطبیقی آثار ، احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می گردد.»

و ماده 425 اضافه می کند:«هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده می باشد عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم گردد در شرکت خواهد کرد . بدیهی می باشد در صورتی که معامله غیر معوض باشد به هیچوجه مستحق دریافت چیزی نخواهد بود.

ب :  نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی

از تاریخ توقف تاجری که عالم به توقف خود می باشد باید از کلیه معاملاتی که به زیان بستانکاران می باشد خود داری کند بنابراین اگر معامله به زیان بستانکاران انجام دهد سوء نیت او ثابت می باشد و از این لحاظ اصولاً کلیه معاملاتی را که تاجر به زیان بستانکاران انجام دهد باطل می سازد[1] وبنابراین اصل ماده 423 قانون تجارت مقرر می دارد :

هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

1ـ هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول باشد.

2ـ تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به اقدام امده باشد .

3ـ هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام گردد.»[2]

ج : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی

طبق ماده 418 قانون تجارت:« تاجر ورشکسته ازتاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آن چیز که ممکن می باشد در مدرت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع می باشد.» بنابراین تاجر حق ندارد بعد از صدور حکم ورشکستگی هیچگونه معامله ای انجام دهد و کلیه معاملاتی که تاجر درمورد دارایی خود انجام دهد باطل می باشد. [3]اداره معلوم گردد به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.»

بنا به مراتب بالا می توان نتیجه گرفت که کلیه معاملات تاجر ورشکسته نسبت به دارایی خود بعد از تاریخ صدور حکم ورشسکستگی باطل و بلااثر می باشد مگر آنکه با موافقت صریح یا ضمنی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور و رشکستگی انجام گرفته باشد.[4]

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه حقوق بررسی تطبیقی آثار ، احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

ماده 551: در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزاء به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهد گردید:

1ـ اشخاصی که عالما به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی نمایند.

2ـ اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.

بطوریکه ملاحظه می گردد در مورد قسمت اول این ماده اشخاص مزبور به نفع تاجر ورشکسته اقدام می نمایند در صورتیکه در مورد قسمت دوم اشخاص مزبور به نفع خود یا به نفع شخص دیگری غیر از تاجر ورشکسته اقدام می کنند. زیرا در هر دو مورد اقدام آنها متقلبانه بوده و به ضرر هئیت بستانکاران می باشد مورد تعقیب جزایی قرار میگیرند.[1]

ماده 552 قانون تجارت مقرر میدارد:« اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتکب شده اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر می باشد محکوم می باشند.» این ماده به دادگاه اجازه میدهد اشخاصی که خودرا تاجر قلمداد نمی کنند ولی به اسم دیگری یا به اسم موهوم تجارت می کنند  مشمول مقررات ورشکستگی بداند . بطوریکه در مقدمه این فصل تذکر داده گردید رویه قضایی الف : اثرحکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف

بطور کلی معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف انجام داده می باشد صحیح و معتبر می باشند( بطوریکه قبلاً توضیح داده گردید تاریخ توقف تاجر همواره قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی می باشد و تاریخ توقف تاریخی می باشد که تاجر مشاهده می کند که قادر به انجام کلیه تعهدات خود نیست) اشخاص در انجام هرگونه معامله  که مخالف قانون نباشد آزادند وحتی می توانند قسمتی از اموال خود را به رایگان به دیگران واگذار کنند .[2]

زیرا طبق ماده 217 قانونی مدنی :« در معامله لازم نیست  که جهت آن تصریح گردد» ولی ماده 218 قانون مدنی مقرر میدارد :«هرگاه معلوم گردد که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست» بنابراین اصل در مورد معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف انجام داده می باشد صحت آنهاست . ولی مواد 424 و 425 و 426 قانون تجارت استثناهایی بشرح زیر قائل شده اند:

طبق ماده 424 قانون تجارت :«هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف  مدیر تصفیه یا طلبکاری براشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت گردد تاجر متوقف قبل از ت تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده می باشد آن معامله قابل فسخ می باشد مگر ا ینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد .

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه حقوق درباره احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

مبحث سوم :  آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه  ایران

حکم ورشکستگی درمورد تاجر وضع جدیدی را اعلام می کند که در وضع تاجر ورشکسته و طلبکارها و کلیه کسانی که با تاجر روابطی دارند ، تاثیر داشته و و ظایفی برای سازمان ورشکستگی ایجاد می کند. اداره اموال  تاجر و تصفیه اموراو به دستگاه تصفیه محول شده و تاجر از دخالت در امور خود منع می گردد. بطور اختصار آثار ورشکستگی به قرار زیر می باشد:

1ـ منع مداخله تاجر در اموال خود

2ـ تصفیه امور ورشکسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی

3ـ اثر حکم ورشکستگی  نسبت به بستانکاران ورشکسته

4ـ اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته

5ـ اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباطی دارند

6ـ اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته

7ـ اثر حکم ورشکستگی در شرکت هایی که ورشکسته مشارکت دا رد.

8ـ سلب اعتبار تاجر ورشکسته و اعاده اعتبار

9 ـ مجازات ورشکسته درصورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و  تقلب.[1]

گفتار اول :  منع مداخله تاجر در اموال خود

طبق ماده 418 قانون تجارت « تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آن چیز که که ممکن می باشد در مدت ورشکستگی عایداو گردد، ممنوع می باشد. در کلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته که بهره گیری از آن موثر در تادیه دیون او باشد ،مدیر تصفیه قائم گیرد. مدیر تصفیه می تواند در کلیه امور ورشکسته دخالت نموده و حتی  طبق ماده 10 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه می تواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگها و بسته هایی که بعنوان متوقف فرستاده می گردد یا از طرف متوقف ارسال گردیده برای آن اداره بفرستد و متوقف می تواند در موقع بازکردن برگها و بسته ها یا پاکتها حضور داشته با گردید.[2]

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

پنجم :  استرداد کالاهایی که برای تاجر حمل شده می باشد

طبق ماده 532 قانون تجارت :اگر مال التجاره ای که برای ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورتحساب یا بارنامه که دارای امضاء ارسال کننده می باشد، بفروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی گردد والا موافق ماده 529 قابل استرداد می باشد و استرداد کننده باید و جوهی را که بطور علی الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تادیه شده یا از این بابت ها باید تادیه بشود  به طلب کارها بپردازنند.

در مواردی که تاجر جنسی را خارج از محل خود خریداری می کند جنس مزبور بوسیله وسایل حمل و نقل زمینی یا هوایی یا دریایی برای تاجر ارسال می گردد و فروشنده بارنامه مربوطه را برای خریدار ارسال میدارد بطوریکه قبلا توضیح داده ایم  بارنامه دریایی بطور کلی سندی می باشد که قابل انتقال و بارنامه زمینی یا هوایی نیز در بعضی از موارد قابل واگذاری می باشد در این طور مواقع بارنامه معرف جنس بوده وتاجر می تواند بارنامه را مورد معامله قرار دهد با فروش بارنامه جنس از تصرف تاجر خارج شده و به کسی تسلیم می گردد که بارنامه را در اختیار دارد بنابراین تحویل بارنامه در حکم تحویل کالا می باشد و چنانچه بهای کالا پرداخت نشده باشد زیرا کالایی در ید تاجر ورشکسته نیست دیگر قابل استرداد نخواهد بود اما در صورتیکه بارنامه مورد معامله قرار نگرفته باشد ووجه کالا نیز پرداخت نشده باشد زیرا جنس مزبور به خریدار تحویل نشده فروشنده می تواند در صورتیکه مورد مشمول ماده 529 قانون تجارت گردد تقاضای استرداد کند. ضمناً باید توجه داشت که در ب : در جرایمی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امور ورشکستگی مرتکب می شوند

ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب جرم محسوب شده و کسانی که تاجر را در این کار یاری نمایند یا آنکه به نفع خود اقداماتی بنماید شریک جرم محسوب شده و مورد مجازات واقع می شوند.[1] علیهذا برای تصریح بیشتر قانون تجارت در مواد 551 و 552و 553 مجازات این اشخاص را بشرح زیر تصریح کرده می باشد :

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه حقوق درباره شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

گفتار پنجم :  اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباط دارند.

اشخاصی که باورشکسته ارتباط دارند کسانی هستند که بدون آنکه بستانکار یا بدهکار باشند مالی از آنها در نزد ورشکسته به امانت می باشد یا اینکه قانون استرداد اموال آنها را تجویز نموده می باشد.( فصل هم باب یازدهم جزء کارهای تجارتی او باشد دیگر نمی تواند وکالت خود را انجام دهد بنابراین از تاریخ صدور ورشکستگی باید از ادامه نمایندگی و وکالت خودداری کند ودرنتیجه اوراق و اسنادی که از طرف موکل  یا آمر به اختیار او گذاشته شده می باشد عیناً باید  مسترد گردد زیرا اوراق و اسناد در مالکیت ورشکسته نمی باشد که جزء دارایی او محسوب گردد. چنانچه وجه اوراق و اسناد مزبور قبل از صدور حکم ورشکستگی وصول شده باشد در اینصورت وجوه مزبور دین ورشکسته به صاحب سند محسوب می گردد و صاحب سند مانند هر طلبکار دیگری باید در غرما شرکت کند.

 

بنایراین جهت استرداداسنادتجارتی بایستی شرایط ذیل حاکم باشد:

اول:اسناد تجاری در حین ورشکستگی عیناًباقی ماند،یعنی وجه آن وصول نشود .

دوم :ثابت گردد اسناد مزبور مربوط به خواهان می باشد.

سوم: ثابت شودکه اسناد به مقصود وصول ونگاهداری وجه به حساب خواهان به تاجر ورشکسته داده شده می باشد .[1]

دوم : استردادکالاهایی که برای دیگران خریداری کرده می باشد

طبق ماده 530 قانون تجارت :« مال التجاره هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود می باشد اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده والا از طرف کسی که به حساب او آن مال خرید اری شده قابل استرداد می باشد.»

این مورد نیز مانند موارد سابق می باشد منتهی به فروشنده چنین مال التجاره نیز حق میدهد در صورتیکه قیمت آن پرداخته نشده باشد آن را مستردد دارد زیرا معامله تاجر به حساب خود او نبوده می باشد تا مال خریداری شده جزء اموال او محسوب گردد. بدیهی می باشد  کسی که معامله به حساب او انجام شده می باشد خواهد توانست مستقیماً به ولی چنانچه مال مورد امانت فروخته گردد زیرا تاجر ، بدهکار مبلغی به صاحب مال می گردد روابط بین تاجر ورشکسته و صاحب مال تغییر پیدا می کند و در اینصورت صاحب مال طلبکار مبلغی از تاجر ورشکسته می گردد و با مشارالیه مانند سایر طلبکاران رفتار خواهد گردید.[2]

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه رشته حقوق درمورد احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

علاوه بر آن رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی در تاریخ 22 شهریور ماه 1339 دستوری صادر نموده به استناد اینکه طلبکارانی که مطابق قانون تصفیه ممتازه باشند در عرض یکدیگر از لحاظ سهم غرمایی متساوی الحقوق می با شند، تأدیه خسارت یکی از آنها را در تاریخ اعلام حکم توقف برخلاف قانون و تعدی به حق سایر طلبکاران ا علام نمود. به این ترتیب طبق رویه ای که امروز معمول می باشد اداره تصفیه با پرداخت بهره به دیون ورشکسته چه موثق و چه غیر موثق موافقت نمی نماید.

موضوع عدم تعلق بهره به بستانکاران دارای وثیقه یک مرتبه دیگر در دیوان عالی کشور مطرح گردید و به  موجب رأی شماره مورخ 14 اسفند ماه 1347 هیئت عمومی دیوان کشور عدم تعلق بهره را به بستانکاران دارای وثیقه تأیید نمود.[1]

رای شماره 155-14/12/47هیات عمومی دیوان عالی کشور (وحدت رویه )

راجع به اختلاف شعبه اول وشعبه سوم دیوان عالی کشور در باب جواز پرداخت یا عدم پرداخت خسارت تاخیر ادا به طلبکاران وثیقه دار ورشکسته از تاریخ ورشکستگی به بعد، طبق نظر شعبه اول خسارت مزبور را با استناد به ماده 34قانون ثبت و ماده 10 قانون مدنی قابل مطالبه هر چه زودتر معین گردد باید شخصاً بدهی خود را اعلام کند. این موضوع در مواقعی که ورشکسته سوء نیت داشته باشد و عمداً عده ای از بدهکاران را ضمن صورت دارایی خود مقصود نکرده باشد، فوق العاده مفید می باشد و از سوء بهره گیری اشخاص شیاد و کلاهبردار تا اندازه ای جلوگیری  می کند.

علاوه بر آن  بند 4 از ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز تصریح می کندکه در اعلان ورشکستگی باید به کسانی هم که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها ست، هشدار گردد که اموال را در ظرف مدت دو ماهی که درقانون پیش بینی شده می باشد، در اختیار اداره بگذارند و گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد گردید، مگر این که عذر موجهی داشته باشد.

قانون تجارت درمورد مطالبات موجل ورشکسته تصریحی ندارد. بنابراین مدیونین ورشکسته ملزم هستند بدهی خود را قبل از موعدی که برای پرداخت آن تعیین شده پرداخت نمایند، ولی برای تسریع در امر تصفیه اداره تصفیه می تواند با آنها قراری بگذارد تا بدهی زودتر پرداخت گردد ودر این قبیل موارد بدهکار خواهد توانست از تخفیفات مقتضیه، بهره گیری نماید.[2]

ضمناً ماده 422 قانون تجارت تصریح می کند :«هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تادیه وجه فته طلب یا برات می باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تادیه آن را در سروعده تامین نمایند».

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه حقوق :بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

گفتار سوم :  اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران ورشکسته

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ،  بستانکاران ورشکسته مکلفند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی نموده و مدارک مطالبات خود را تسلیم نمایند تا طلب آنها محرز گردد. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه موظفند در جریان تصفیه در بعضی موارد از هیئت بستانکاران نظر بخواهند و در بعضی موارد مانند انعقاد قرار داد ارفاقی با تاجر نظر موافق اکثریت بستانکاران باید قبلا جلب گردد. نظر اداره کل حقوقی نیز در این باب وموید آن می باشد .[1]

طبق ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی بعد از اعلام ورشکستگی بستانکاران ورشکسته مکلفند در ظرف دو ماه ادعای خود را با مدارک مربوطه تسلیم اداره تصفیه نمایند، [2]اداره تصفیه مکلف می باشد صورتی از بستانکاران تهیه نموده و هیات بستانکارن را دعوت نماید طبق ماده 27 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، بستانکاران می تواند پیشنهاداتی راجع به ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به متوقف بنمایند ،ولی تصمیم با اداره تصفیه می باشد و بطور کلی تصفیه نماینده منافع بستانکاران می باشد. به این ترتیب مدیر تصفیه یا اداره تصفیه در عین حال که نماینده تاجر ورشکسته می باشد نماینده کلیه بستانکاران نیز می باشد و به این مقصود باید با آنان در تماس با گردید.[3]

با صدور حکم ورشکستگی مهلت مطالبه محدود می گردد. بستانکاران دیگر نمی توانند از مهلتی که برای مرور طبق ماده 421 قانون تجارت:« همین که حکم ورشکستگی صادرشد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می گردد».[4]

تصفیه امور ورشکستگی باید هر چه زودتر و به فوریت انجام گیرد و برای تشخص مطالبات ورشکسته لازم می باشد،در موقع صدور حکم ورشکستگی کلیه بستانکاران و میزان طلب آنها تعیین گردد تا دارایی ورشکسته به نسبت بین آنها تقسیم گردد. با اعلام حال شدن قروض موجل ورشکسته مدیر تصفیه می تواند فوراً میزان قروض ورشکسته را در موقع تصفیه معین کند، تا تناسب تقسیم دارایی را بتواند تعیین نماید.[5]

بنابراین بستانکارانی که طلب موجلی از ورشکسته دارند، نمی تواند به علت آنکه موعد مطالبه طلب آنان نرسیده می باشد بعد از گذشتن مواعدی که در ا علان اداره تصفیه برای دعوت بستانکاران تعیین شده می باشد، برای وصول طلب خود مراجعه کند . بلکه موظفند در ظرف مهلت مزبور تقاضای پرداخت طلب خود را بنماید والا مطالبه آنان با اشکال مواجه خواهد گردید. ضمناً زیرا در امور بازرگانی اگر پول در اختیار بازرگان قرار گیرد معمولا به آن بهره تعلق می گیرد اگر وجهی نیز زودتر پرداخت گردد بهره آن پول نیز برای مدتی که زودتر پرداخت شده می باشد کسر می گردد. به این جهت ماده 421 تصریح کرده می باشد که قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه [6]نسبت به مدت قروض حال می گردد. مثلا ً اگر وجهی باید یک سال بعد از صدور حکم ورشکستگی پرداخت گردد بهره قانونی که عبارتست از 12 درصد از کل مبلغ دینی که یک سال بعد باید پرداخت گردد، کسر می گردد. ضمناً باید توجه داشت که با وجود آنکه بهره قانونی کسر میگردد، اگر طلب مدتی بعد پرداخت گردد با بت این تاخیر بهره تعلق نخواهد گرفت.

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع ورشکستگی در حقوق موضوعه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

ماده 14همان قانون در مورد تصفیه امور ورشکستگی مقرر می دارد:« ورشکسته  مکلف می باشد اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی نموده و در تحت  اختیار آن بگذارد و گرنه به مجازات از سه ماه تا شش ماه زندان تادیبی محکوم خواهد گردید». منع مداخله تاجر در دارایی خود فقط شامل دارایی تاجر که درزمان ورشکستگی داشته می باشد نمی گردد، بلکه شامل دارای یکه بعد از اعلام ورشکستگی عاید او گردد نیز می گردد مثلا اگر بعد از ورشکستگی تاجری از طریق ارث اموالی تحصیل نماید، این اموال به دارایی ورشکسته مقصود می گردد و سلب مداخله تاجر در اموال جنبه کلیت دارد.[1]

ماده 418 قانون تجارت تصریح می کند که سلب مداخله شامل تمام اموال حتی آن چیز که ممکن می باشد در مدت ورشکستگی عاید او گردد می گردد.

حکم ورشکستگی در این مورد دارای اثر عام می باشد ونسبت به تمام اموال تاجر موثر می باشد .[2]

لازم به توضیح می باشد که اموالی که به امانت نزد تاجر می باشد یا بعنوان ولایت و قیموت در اختیار اوست جزء دارایی ورشکسته محسوب نشده و سلب مداخله شامل این اموال نمی گردد.

علاوه بر آن ماده 16 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی  اعلام میدارد:

ماده 418 قانون تجارت تصریح می کند : که در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که بهره گیری از آن موثر در تادیه دیون او باشد ، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات وحقوق مزبور بهره گیری کند، و ماده 8  قانون اداره تصفیه ا مور ورشکستگی مقرر می دارد : همینکه حکم ورشکستگی قابل اجرا گردید رونوشت حکم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده می گردد و از آن تاریخ اداره تصفیه بدون آنکه حکم یا دستور یگری لازم باشد موظف می باشد ، امور تاجر ورشکسته را تحویل بگیرد و تاجر ورشکسته باید خود را در اختیار اداره تصفیه قرار بدهد. اداره تصفیه ماننده یک امین ووکیل باید درحفظ منافع ورشکسته و طلبکاران اقدام کند.اموال تاجر را جمع آوری نموده،مطالبات را وصول و دیون را به نسبت پرداخت نماید.[3]

ماده 419 قانون تجارت مقرر می دارد:«از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول و غیر منقول داشته باشد،باید بر مدیر تصفیه اقامه یا بطرفیت او تعقیب  کند ،کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود».

در مورد دعاوی که قبل از اعلام ورشکستگی از طرف تاجر ا قامه شده یا برعلیه او اقامه شده می باشد مدیر تصفیه یا اداره تصفیه بعنوان قائم مقام ورشکسته شرکت  اقدام خواهد نمود و دعاوی مزبور نیز بطرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه ورشکستگی ادامه خوا هد یافت  ، بدیهی می باشد در هر مورد که حضور تاجر  یا اداره تصفیه ورشکستگی ا دامه خواهد یافت ،  بدیهی می باشد در هر مورد که حضور تاجر ورشکسته در دعوی لازم گردد یا توضیحاتی احضار گردد و علاوه بر آن طبق ماده 420 قانون تجارت محکمه هر وقت صلاح بداند می تواند ورود تاجر ورشکسته را بعنوان ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.

زیرا نمایندگی ورشکسته از تاجر منحصر به حقوق مالی اوست، در دعاوی که جنبه مالی نداشته باشد مدیر تصفیه

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد بررسی شرایط اعسار و افلاس در فقه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی

پس از آنکه  محکمه دعوای اعسار را قبول نمود ، مطابق ماده 513 قانون آیین دادرسی مدنی شخص معسر می تواند از مزایای ذیل بهره گیری بکند :

اولاً : از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده ، به طور موقت معاف می گردد.

ثانیاً : یکی از علت های پرداخت هزینه دادرسی ممانعت از طرح دعوی واهی وپوچ می باشد که ممکن می باشد مدعی با ملاحظه مبلغی که بایستی به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کند از اقامه اقامه دعوی بی اساس خود استنکاف نماید.مع الوصف بایستی توجه داشت که مواقعی پیش می آید که شخص واقعاً ( یا خودبر این باور می باشد ) حقی از او ضایع شده قائم مقام قانونی مدعی اعسار بوده وحق دارند به جای او از اختیارت وحقوق مزبوره بهره گیری نمایند .. »

پس چنانچه حکم اعسار علیه مدیون صادر گردد ، طلبکاران می توانند به قائم مقامی وی از کلیه اختیارات وحقوق مالی که کمک در تادیه دیون کند، بهره گیری کنند.

یکی از نویسندگان میگوید : « این ماده مقتبس از ماده 1169 ، [مقصود ماده 1166 می باشد .] قانون مدنی فرانسه می باشد .[1]

ثانیاً : اگر ضامنی در حین عقد ضمان معسر باش، مضمون له در صورت نا آگاهی از این وضعیت حق فسخ قرارداد ضمان را دارد . یکی از شارحین قدیمی حقوق مدنی در این باره اینگونه توضیح می دهد : « ضمان از طرف ضامن لازم می باشد وحق فسخ ان را به هیچ وجه ندارد وهم چنین می باشد از طرف مضمون له مگر وقتی که ضامن معسر بوده ومضمون له علم به اعسار او نداشته باشد در اینصورت ضامن  می تواند ضمانت را فسخ کرده ومطالبه  حق خود به مضمون عنه مراجعه کند ، مدار در اعسار به حال ضمان می باشد پس اگر در حال ضمان موسر بوده وبعداً معسر شده باشد ضامن حق فسخ آن را نخواهد داشت ، برعکس در صورتیکه در حال ضمان معسر بوده وبعداً معسر شده باشد حق فسخ برای او باقی می باشد»[2]

ثالثاً : چنانچه محال علیه حواله ای معسر گردد، محتال ( طلبکار ) در صورتی که از اعسار وی خبر نداشته باشد ، می تواند حواله رافسخ کرده وبه حواله دهنده رجوع کند .[3]  رابعاً : چنانچه تفسیر به اقدام آمده ازخیار تفلیس در ماده 380 را مبنی بر تغییر آن به خیار اعسار یا حق فسخ مذکور در آن را به عنوان یک قاعده وتبانی مدیون می باشد که هم در حالت اعسار وهم در حالت افلاس به مفهوم فقهی هست .[4]

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

آثار افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران:دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه

پس از وصول اعلام ورشکستگی بازرگان به دادگاه شهرستان ، برای رسیدگی تعیین وقت می گردد ودادگاه با حضور بازرگان ورشکسته ودر غیر اینصورت در غیاب او و شخص متقاضی اگر از بستانکاران باشدوحضور دادستان به موضوع رسیدگی نموده وپس از احراز توقف در پرداخت دیون حکم ورشکستگی بازرگان را صادر می کند .

حکم ورشکستگی حاوی مطالب زیر می باشد :

اولا ً : تعیین عضو ناظر

عضو ناظر مامور اداره امور مربوط به ورشکستگی می باشد و دادگاه می تواند در مواردی که مقتضی بداند، عضو ناظر را تبدیل و شخص دیگری را به جای او تعیین نماید ( مواد 428 و 432 ق . ت ) . [1]

جداگانه و یا در ضمن حکم دادگاه صادر نماید  ( ماده 439 ق . ت . )

ضمناً در صورتی که تاجر بدهکار فرار کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد ، امین صلح

( قاضی دادگاه صلح ) می تواند بنابه تقاضای یک یا چند نفر از بستانکاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و بلافاصله مراتب را به دادستان اطلاع بدهد. در کلیه موارد فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف می باشد  ( ماده 437 ق . ت ) . [2]

ثالثاً : توقیف تاجر

چنانچه تاجر مفاد ماده 413 ق . ت . را در مورد اعلام وقفه از تادیه دیون و تسلیم صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود که متضمن مراتب مندرج در ماده 414 قانون مذکور می باشد ، به دادگاه عمومی محل اقامت خود رعایت نکند ، دادگاه مکلف می باشد قرار توقیف تاجر را صادر نماید و این سختگیری قانونگذار در موردی می باشد که تاجر ورشکسته به تقصیر باشد . ضمناً قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده  میشود که معلوم گردد تاجر ورشکسته می خواهد بواسطه اقدامات خود از اداره امور  و تسویه شدن اقدام ورشکستگی دارایی مربوطه جلوگیری نماید ( مواد 435 و 436 ق . ت. )

این سوال مطرح می گردد که اگر تاجر در ظرف 3 روز از تاریخ توقف از ادای دیون خود مراتب را به دادگاه صلاحیتدار محل اقامت خود اعلام ننماید، قاضی دادگاه مکلف به صدور قرار توقیف وی می باشد یا خیر؟

دیوان عالی کشور در رای شماره 4120 – 30/7/1326 خود چنین اظهار نموده می باشد:

« … ایراد بر حاکم دادگاه به اینکه زیرا فاصله بین تقدیم عرضحال توقف و تاریخی که متوقف به جهت توقف خود تعیین نموده بیش از سه روز بوده و می بایست طبق ماده 435 قانون تجارت قرار توقیف او را داده باشد و نداده می باشد وارد نیست ؛ زیرا ممکن می باشد دادرس دادگاه تخلف از ماده 413 را بدون توام بودنش با تخلف از ماده 414 ، موجب توقیف ندانسته و از هر دو ماده 413 هزینه محکوم علیه می باشد و نحوه اعلان در قانون قید نشده و با در نظر داشتن اهمیت آثار حکم ورشکستگی به نظر می رسد نص صریحی در این مورد پیش بینی و همانند آگهی های مهم شرکت های تجارتی و آگهی مندرج در ماده 25 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ، حکم ورشکستگی دو مرتبه و به فاصله 10 روز در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ، ( در صورتی که ورشکسته شرکت تجارتی باشد ، در روزنامه کثیرالانتشار شرکت ) ، درج گردد.

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>