پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان با موضوع مدل‌سازی، غرب ایران، امارات متحده عربی، اقیانوس هند

ز نصف‌النهار گرینویچ قرار دارد. این خلیج توسط تنگه هرمز به دریای عمان و از طریق آن به دریاهای آزاد مرتبط است. از بین کشورهای همسایه خلیج ‌فارس، کشور ایران بیشترین مرز آبی مشترک را با... متن کامل

Read More
پایان نامه ها و مقالات

توزیع فراوانی، درصد تجمعی، توزیع فراوانی پاسخگویان، آزمون فرضیه

برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه، در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمعآوری شده از موضوع مورد تحقیق میباشد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلیترین و مهمترین بخشهای... متن کامل

Read More
پایان نامه ها و مقالات

سلسله مراتب، گردش شغلی، طراحی شغل، فیزیولوژی

به طور خلاصه لاک معتقد است که بسته به نوع کارمندان، خواسته ها و ارزش های آنان نیز فرق می کند و بنابراین رضایت شغلی آنها بستگی به تأمین این خواسته ها و ارزش ها دارد. تعداد مشخصی نیاز یا... متن کامل

Read More
پایان نامه ها و مقالات

رضایت شغلی، رضایت شغل، سلسله مراتب، بهداشت روانی

نیل به برتری و فضیلت است.تعلق از همنشینی با دیگران لذت می برد. کوشش می کند دوستی دیگران را کسب و معاشرت با مردم را حفظ کند.تهاجم از دعوا و مشاجره لذت می برد اما بسرعت دل آزرده می شود.... متن کامل

Read More
پایان نامه ها و مقالات

انگیزش شغلی، روابط انسانی، رضایت شغلی، سلسله مراتب

باسمه تعالیاز اهداف کاربردی این تحقیق نیاز به بهبود انگیزه های کارکنان بیمارستانهای کشور می باشد .بهره وران این تحقیق می تواننند بیمارستانها و درمانگاهها و حتی سازمانهای دیگر... متن کامل

Read More
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه ارشد درباره توزیع فراوانی، درصد تجمعی، توزیع فراوانی پاسخگویان، آزمون فرضیه

انگیزش 4-1- مقدمه تجزیه و تحلیل دادهها، برای بررسی صحت و سقم فرضیهها برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه، در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمعآوری شده از موضوع... متن کامل

Read More
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه ارشد درباره انگیزش شغلی، رضایت شغلی، رضایت شغل، علوم انسانی

مدل هر شغل را می توان برحسب پنج بعد اساسی تشریح کرد. این پنج بعد عبارتند از: 1. گوناگونی مهارت 2. هویت وظیفه 3. استقلال در کار 4. اهمیت (وظیفه) 5. بازخورد. * مهندسی شغل: هدف از... متن کامل

Read More
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه ارشد درباره درون داده، عملکرد سازمان، سلسله مراتب

ر بر انگیزش کارگر یا کارمند مورد بررسی قرار گیرد. مدیران براساس این نوع بررسی ها قادر خواهد بود یکی از نظریات محتوایی، فرایندی یا تقویت را به کار گیرند. جدول 6 کاربرد نظریات انگیزش را... متن کامل

Read More