انواع بانک

انواع بانک بانک­های مختلفی وجود دارد که شامل موارد زیر می­شود: بانک مرکزی بانک مرکزی  که معمولاً سیاست پولی یک کشور را کنترل می­کند. اغلب این بانک مسئولیت کنترل تهیه پول و چاپ... متن کامل

Read More