عنوان :
بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران
استاد راهنما :
دکتر سید حمیدرضا رضوی
استاد مشاور :
دکتر رضا یوسفی
دانشجو:
محمد فرجی
بهار 1393
Islamic Azad University
Sari Branch
Master’s Thesis to get M.A Degree A
Major:
Title:
Investigate the effect administrative automation On the productivity, organizational citizenship behavior and performance of employee General Department of Education in Mazandaran province
Thesis Advisor:
Seyed HamirezaRazavi(Ph.D)
Consulting Advisor:
RezaYousefi (Ph.D)
By:
Mohammad Faraji
Spring 2014
سپاسگذاری
اکنون که مرحله ای دیگر از زندگی خود را با موفقیت به اتمام رسانده ام بر خود لازم می دانم از تمام سرورانی که مرا در این مرحله از زندگی هدایت و حمایت کرده اند تشکر و قدردانی نمایم .
– از جناب آقای دکتر سید حمیدرضا رضوی که از اولین لحظات ورود از راهنمایی ها و خزانه علمشان برخوردار بوده ام و همچنین مسئولیت راهنمایی این پایان نامه را عهده دار بودند تشکر و قدردانی می نمایم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان سلامتی، سربلندی و توفیق روز افزون آرزومندم .
– از جناب آقای دکتر رضا یوسفی به خاطر زحماتی که در امر مشاوره و بازخوانی پایان نامه نهایت همکاری را مبذول داشتند، تشکر می نمایم .
تقدیم به :
پدر و مادر مهربانم
و به تمام آزاد مردانی که نیک می اندیشند و عقل و منطق را پیشه خود نموده و جز رضای الهی و پیشرفت و سعادت جامعه، هدفی ندارند.
دانشمندان، بزرگان، و جوانمردانی که جان و مال خود را در حفظ و اعتلای این مرز و بوم فدا نموده و می نمایند.
به همسرم: که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم می باشد، او که اسوه صبر و تحمل بوده و مشکلات مسیر را برایم تسهیل نمود.
به فرزندانم: گلهای زندگیم، که با آنها امید به آینده دارم و وجودشان مایه آرامش و آسایش من است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول- کلیات پژوهش
1-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-2) بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-3) اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ………………………………………………………………………………………… 5
1-4) اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-4-1) هدف اصلی …………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-4-2) اهداف ویژه ………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-5) مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 8
1-6) فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 9
1-6-1) فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………………… 9
1-6-2) فرضیات ویژه ………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-7) قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 11
1-7-1) قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………………………. 11
1-7-2) قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………………………………………. 11
1-7-3) قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………………………………………. 11
1-8) تعریف واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………. 11
1-8-1) تعریف واژه های کلیدی ………………………………………………………………………………………………… 11
1-8-2) تعریف متغیرهای عملیاتی ………………………………………………………………………………………………. 12
1-8-2-1) متغیر وابسته پژوهش و تعریف عملیاتی آن ………………………………………………………………… 12
1-8-2-2) متغیرهای مستقل و تعریف عملیاتی آن ها ………………………………………………………………… 13
1-9) جمع بندی فصل ……………………………………………………………………………………………………………. 13
فصل دوم- ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 15
2-2) سیستم های اتوماسیون اداری (OAS) …………………………………………………………………………………. 16
2-3) سیر تکامل فناوری اداری ………………………………………………………………………………………………….. 18
2-4) قابلیت های اداری اتوماسیون …………………………………………………………………………………………….. 19
2-5) مزایای اتوماسیون اداری ……………………………………………………………………………………………………. 21
2-6) محدودیت ها و چالش های اتوماسیون اداری ………………………………………………………………………. 22
2-7) بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………… 23
2-8) بهره وری کارکنان ……………………………………………………………………………………………………………. 25
2-9) بهره وری نیروی کار ……………………………………………………………………………………………………….. 27
2-10) شاخص های ارزیابی بهره وری نیروی کار ………………………………………………………………………… 28
2-11) عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار به منظور ارائه مدل های مربوطه ……………………………………. 30
2-11-1) مدل ژوزف ام. پوتی …………………………………………………………………………………………………… 30
2-11-2) مدل کیت دیویس و جان نیواستورم ……………………………………………………………………………… 30
2-11-3) مدل کوانتان و وتون …………………………………………………………………………………………………… 31
2-11-4) مدل ساترمیستر ………………………………………………………………………………………………………….. 32
2-11-5) مدل هرشاور و راش …………………………………………………………………………………………………… 32
2-11-6) مدل جوزف پرکرنیکو ………………………………………………………………………………………………… 32
2-12) روش های مختلف بهبود بهره وری ………………………………………………………………………………….. 34
2-13) رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………………………… 37
2-14) مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………………….. 37
2-14-1) تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………….. 38
2-15) انواع رفتارهای شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………………. 40
2-16) مدل های رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………… 42
2-16-1) مدل رفتارهای شهروندی گراهام ………………………………………………………………………………….. 43
2-16-2) مدل رفتارهای شهروندی پادساکف ………………………………………………………………………………. 43
2-17) تعریف عملکرد ……………………………………………………………………………………………………………… 45
2-18) استراتژی های بهبود عملکرد …………………………………………………………………………………………… 47
2-19) الگویی برای عملکرد سازمان …………………………………………………………………………………………… 49
بخش دوم- چارچوب نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 52
2-20) چارچوب نظری …………………………………………………………………………………………………………….. 52
بخش سوم- پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 54
2-21) مطالعه تجربی انجام گرفته در داخل کشور ………………………………………………………………………… 54
2-22) مطالعه تجربی انجام گرفته در خارج کشور

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد دربارهN-، سینامیلیدن، N-سینامیلیدن

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید