فاصله زمانی 15 دقیقه و دوره برگشت 200 ساله و کمترین مقدار بارش در دوره برگشت 200 ساله وبازه زمانی 1440 رمحاسبه گردید این مهم درمورد سایر بازه‌های زمانی و دوره برگشت‌ها مصداق دارد. بنابراین فرضیه دوم تایید نمی گردد.
6-1-3- فرضیه سوم
– به نظر می رسد تمرکز بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته از نظر زمانی به فصل مشخصی محدود می‌گردد.
در فصل پاییز بادهای سرد سیبری شروع به وزیدن می کنند و پس از طی مسافتی نسبتاً طولانی از روی دریای خزر به این ناحیه می رسند، و چون در فصل پاییز که حداکثر بارشهای سنگین رخ می دهد، اختلاف
بین هوا و دریا به بیشترین مقدار می رسد، هوای سرد سیبری سریعتر مرطوب و ناپایدار می گردد و درسواحل این دریا سبب بارشهای همرفت وزشی می شود، این عامل باعث ایجاد بارش در این ناحیه می‎شود و چون میزان رطوبت دریافتی بسیار زیاد است و عامل صعود نیز به موقع وجود دارد، این دو عامل باهم باعث ایجاد بارشهای سنگین می شود.در نتیجه فرضیه فوق تایید می گردد.
6-2- نتیجه گیری
شرایط اقلیمی استان گیلان دارای تنوع است که در اثر تغییرات عرض جغرافیایی و موقعیت جغرافیایی وارتفاعی ایجاد شده است. اقلیم شهر بندر انزلی با استفاده از شاخص فراوانی بارش کوتاه مدت و همچنین فراوانی بارش کوتاه مدت مورد ارزیابی قرار گرفت. به علت نزدیکی این ایستگاه به نوار ساحلی ، مقدار و فراوانی بارش کوتاه مدت آنها افزایش می یابد. موقعیت جغرافیای این ایستگاه باعث شده که بیشترین فراوانی ها را در طی دوره آماری تجربه کند.
در فصل پاییز بادهای سرد سیبری شروع به وزیدن می کنند و پس از طی مسافتی نسبتاً طولانی از روی دریای خزر به این ناحیه می رسند، و چون در فصل پاییز که حداکثر بارشهای سنگین رخ می دهد، اختلاف
بین هوا و دریا به بیشترین مقدار می رسد، هوای سرد سیبری سریعتر مرطوب و ناپایدار می گردد و درسواحل این دریا سبب بارشهای همرفت وزشی می شود، این عامل باعث ایجاد بارش در این ناحیه می‎شود و چون میزان رطوبت دریافتی بسیار زیاد است و عامل صعود نیز به موقع وجود دارد، این دو عامل باهم باعث ایجاد بارشهای سنگین می شود.
در رژیم ماهانه بارش سنگین ماه اکتبر بیشترین میزان بارش سنگین را دارا بوده و ماه مه کمترین میزان بارش
سنگین را در طی دوره آماری به خود اختصاص داده بود. به عبارتی حداقل بارش سنگین برای ایستگاه انزلی در فصل بهار بوقوع پیوسته و حداکثر آن در فصل پاییز حادث می شود.
در این تحقیق با توجه به اهمیت مدل‌های بر آورد رگبار به منظور پیش‌بینی میزان رگبار محتمل در آینده سعی شده است رگبارهای رخ داده در سطح انزلی را قانونمند ودر قالب مدل‌های ریاضی قابل برآورد نماییم. زیرا استفاده از روابط ریاضی در تعیین شدت ، مدت و دوره برگشت از اهمیت بسزایی در طرح‌های عمرانی برخوردار بوده و استفاده از این روابط در مکان‌های مختلف وترسیم منحنی‌های استاندارد محلی دقیق به منظور برآورد رگبار بسیار با ارزش‌ می‌باشد.
برای نیل به چنین هدفی رگبارها از چند جنبه مورد بررسی قرار گرفتند:
تعیین شدت رگبار در واحد زمان
ارزیابی رگبارهای محتمل با توزیع‌های مختلف
تعیین مدل ریاضی مناسب برای بازه‌های مختلف زمانی
شدت رگبارهای رخ داده در بازه‌ای مختلف زمانی که از داد‌ه‌های خام بارش استخراج شده بود با توابع مختلف آماری مورد ارزیابی قرار گرفت نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که در ایستگاه مورد مطالعه یعنی انزلی در تمامی موارد بارشها از توزیع لوگ پیرسون تیپ 3 پیروی می کردند.البته استثناهایی هم وجود داشت که با توزیع‌های دیگر مثل گامبل حد تیپ 1. بنابراین با در نظر گرفتن تصادفی بودن داد‌ه‌های‌بارانهای کوتاه مدت در قالب زمان و مکان، پر واضح است که از توزیع نرمال پیروی ننماید.
همچنینن نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داد‌ه‌های‌ بارانهای کوتاه مدت نشان داد با افزایش دوره برگشت و کاهش بازه زمانی،احتمال وقوع بارانهای کوتاه مدت شدید افزایش می یابد بدین صورت که بیشترین مقدار بارش در فاصله زمانی 15 دقیقه و دوره برگشت 200 ساله در ایستگاه ایستگاه انزلی 83.33 میلی‌متر و و کمترین مقدار بارش در دوره برگشت 200 ساله وبازه زمانی 1440 به ترتیب برابر با 2.45 ،7.92 و3 میلی‌مترمحاسبه گردید این مهم درمورد سایر بازه‌های زمانی و دوره برگشت‌ها مصداق دارد.
به منظور تعیین معادلات اساسی بر آورد و پیش‌بینی رگبار، بررسی‌های انجام شده بر روی داد‌ه‌های خام آماری با استفاده از توابع آماری مشخص شد در تمامی موارد داده‌ها با معادله لگاریتمی درجه 3 همخوانی داشته و می‌توان شدت رگبارها را برای دوره‌های مختلف برگشت و بازه‌های متفاوت زمانی برآورد نمود همانطور که در جداول شماره ( ) آمده ضرایب همبستگی بین زمان و مقدار رگبار حادث شده در دوره برگشت‌های مختلف و بازه‌های مختلف زمانی کمتر از 0.98 نبوده است در نتیجه با اطمینان قریب به یقین می‌توان از معادلات فوق با در نظر گرفتن نوع پروژه ، میزان هزینه– فایده و اهمیت آن استفاده نمود.
در همین راستا تجزیه و تحلیل منطقه‌ای جهت تحلیل تغییرات مکانی بارش در ناحیه مورد بررسی نشان داد. که در منطقه تغییرات کمتری دیده می شود.
باتوجه به معادلات بدست آمده از تجزیه و تحلیل داد‌ه‌های‌رگباری ، بنظر می رسد رگبارها قانونمند بوده میتوان براساس روابط دقیق ریاضی آن را پیش‌بینی کرد. زیرا در تمامی موارد ضریب همبستگی از0.98 یشتر بوده و روابط بدست آمده در تمامی موارد از رابطه لگاریتمی درجه 3 پیروی می‌کند.
منابع و ماخذ
1- آذر، عادل و منصور مومنی (1377)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت.
2- اشجعی باشکند، محمد (1379)، بررسی و ارائه مدلهای سینوپتیکی بارشهای سنگین در شمال غرب ایران، پایان امه کارشناسی ارشد، به راهنمایی محمد خیر اندیش، دانشگاه تربیت مدرس.
3- امیدوار، کمال، (1386)، بررسی و تحلیل شرایط سینوپتیکی و ترمودینامیکی رخداد بارش در منطقه .98- شیرکوه، پژوهشهای جغرافیایی شماره 59، ص 81
4- بابائی فینی، ام السلمه و منوچهر فرج زاده اصل، (1381) الگوهای تغییرات زمانی و مکانی بارش در ایران، فصلنامه مدرس شماره 4
5- بابایی فیئی، ام سلمه و فرج زاده، منوچهر، (1382)، شاخص های مکانی بارش و تغییرات آن در ایران، سومین کنفرانس منطقه ای و اولین کنفرانس ملی تغییر اقلیم، دانشگاه اصفهان
6- براتی، غلامرضا و حیدری، ایرج، (1382)، رده بندی منابع رطوبی بارش های غرب ایران (سال آبی 85-1984)، سومین کنفرانس منطقه ای و اولین کنفرانس ملی تغییر اقلیم، دانشگاه اصفهان
7- جهانبخش- سعید و سیما ترابی، بررسی و پیش بینی تغییرات دما و بارش در ایران، فصلنامه تحقیقات .125- جغرافیایی شماره 74، ص 104
8- حافظ نیا، محمدرضا (1371)، روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، چاپ اول.
9- خوش اخلاق، فرامرز، پدیده انسو و تأثیر آن بر رژیم بارش ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره 51 .139- ص 121
10- خوشحال دستجردی، جواد، (1376)، تحلیل و ارائه مدلهای سینوپتیک – کلیماتولوژی برای بارشهای بیش از صد میلی متر در سواحل جنوبی دریای خزر، رساله دوره دکتری، به راهنمایی هوشنگ قائمی، دانشگاه تربیت مدرس.
11- شایان، سیاوش (1378)، فرهنگ اصطلاحات جغرافیای طبیعی، انتشارات مدرسه.
12- عربی، زهرا (1379)، تحلیل و ارائه الگوهای سینوپتیکی بارشهای شدید، رساله دوره دکتری، به راهنمایی بهلول علیجانی، دانشگاه تربیت مدرس.
13- عساکره، حسین، (1384)، تغییرات زمانی- مکانی بارش استان اصفهان طی دهه های اخیر، مجله پژوهشی .116- دانشگاه اصفهان (علوم انسانی) شماره 1، ص 91
14- عسگری، احمد و رحیم زاده، فاطمه، 1382، برجستگی نوسان بارش در کشور نسبت به روند و جهش، سومین کنفرانس منطقه ای و اولین کنفرانس ملی تغییر اقلیم، دانشگاه اصفهان
15- علایی طالقانی، محمود (1381)، ژئومورفولوژی ایران، نشر قومس.
16- علیجانی، بهلول و محمدرضاکاویانی (1379)، مبانی آب و هواشناسی، انتشارات سمت، چاپ هفتم.
17- علیجانی، بهلول (1376)، آب و هوای ایران، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دوم.
18- علیزاده وهمکاران (1374) بررسی جامع رگبارهای کوتاه مدت درمشهد، داده‌های باران نگاری مشهد در دوره آماری 93-1969
19- علیزاده، امین (1376) اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات آستان قدس، چاپ نهم.
20- غریب، معصومه و مساعدی، ابوالفضل، (1382)، بررسی نحوه تغییرات زمانی و مکانی بارندگی در بخشی از حوزه آبریز گرگانرود، سومین کنفرانس منطقه ای و اولین کنفرانس ملی تغییر اقلیم، دانشگاه اصفهان
21- غلامی، فاطمه (1387)، تحلیل مکانی و زمانی بارش سنگین در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی منوچهر فرج زاده اصل، دانشگاه تربیت مدرس.
22- غیور، حسنعلی و محمود خسروی، تأثیر پدیده انسو بر نابهنجارهای بارش تابستانی و پاییزی منطقه جنوب .174- شرق ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 62، ص 141
23- فرج زاده اصل منوچهر (1386)، تکنیکهای اقلیم شناسی، انتشارات سمت.
24- فرج زاده اصل منوچهر (1384)، سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در برنامه ریزی توریسم، انتشارات سمت.
25- قنبرپور و تلوری، (1382)، “الگوی توزیع زمانی بارشهای رگباری در ایستگاه های سینوپتیک شمال ایران”
26- قویدل رحیمی، یوسف (1384)، اثر الگوی بزرگ مقیاس گردش جوی – اقیانوسی برتغییرپذیری فصلی اقلیم در ایران:آثار النینو و لانینا بر تغییر پذیری بارشهای بهاری در آذربایجان شرقی، فصلنامه .88- مدرس شماره 4، ص 71
27- قهرمان، ، (1374)، برخی از خصوصیات رگبار 16 خرداد 1371 مشهد
28- لشکری، حسن (1375)، الگوهای سینوپتیکی بارشهای شدید در جنوب غرب ایران، رساله دوره دکتری، به راهنمایی هوشنگ قائمی، دانشگاه تربیت مدرس.
29- محمدی، حسین و مجید جاوری (1385)، تغییرات زمانی بارش ایران، محیط شناسی شماره 40، ص 87 .100
30- نجارسلیقه، محمد (1377)، الگوهای سینوپتیکی بارشهای تابستانه جنوب شرق ایران، رساله دوره دکتری، به راهنمایی بهلول علیجانی، دانشگاه تربیت مدرس.
31- نصیری، بهروز (1378)، تحلیل الگوهای سینوپتیکی و دینامیکی بارشها در حوضه کرخه و دز، رساله دوره دکتری، به راهنمایی هوشنگ قائمی، دانشگاه تربیت مدرس.
32- نیسی، یونس، (1375)، “شناسایی توزیع‌های زمانی رگبارهای مولد سیلاب در حوضه آبریز خراسان (بارز)”
33- وزیری، ، 1376-1359، “تجزیه و تحلیل رگبارها در نقاط مختلف ایران (تعیین توابع شدت-مدت)”
34- هدایتی دزفولی، اکرم، (1382)، تحلیلی بر تغییرات تاریخ شروع بارش و روندآن درتهران، سومین کنفرانس منطقه ای و اولین کنفرانس ملی تغییر اقلیم، دانشگاه اصفهان
35- Alijani1, B., O’Brien, J. & Yarnal, B. (2007). Spatial analysis of precipitation intensity and concentration in Iran. Theor. Appl. Climatol. DOI 10.1007/s00704-007-0344-y.
36- Analyses of heavy rain in Huaihe River Basin during, (1998). Acta Meteorologica sinica, 60, 774-779 (in chinese).
37- Baeck, M. L., Smith, J. A. (1997). Rainfall Estimation by the WSR- 88D for Heavy Rainfall events, Department Of Civil Engineering and Operations Research, 416-436.
38- Chen,C.S., Chena,W. C., Chenb,Y. L., Lina, P, L & Laic.
39- Chen,C.S., Linb, C. Y., Chuanga, Y. J. & Yehc, H. C. (2002). A study of afternoon heavy rainfall in Taiwan during the mei-yu season. Atmospheric Research, 29-149.
40- Hsin,C. (2005). Investigation of orographic effects on two heavy rainfall events over southwestern Taiwan during the

مطلب مرتبط :   منبع مقاله دربارهتکرار جرم، قانون مجازات، مرور زمان

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید