دانلود پایان نامه

نسبی طبقات را در هر فاکتور مقیاس به صورت نموداری رسم کرده که جهت همخوانی با نمودار idaدر fema باید بر ارتفاع طبقات تقسیم شود.
محور دیگر نیز ضریب فاکتور مقیاس است که در ضریب شتاب معادل تناوب اصلی سازه که در شتاب نگاشت کالیبره شده بدست می آید ضرب می شود.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله دربارهعملکرد سازمان، تعهد مستمر، بر عملکرد سازمان، استان لرستان

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید