هزینه تحقیق و توسعه، جزء آن دسته از هزینههایی است که در تمام شرکتها انجام نمیشود و ممکن است که مدیران برای مصرف منابع در این حوزه ملاحظاتی را اعمال نمایند. از این جهت مقدار متغیر سرمایه نوآوری در برخی از شرکتهای نمونه آماری صفر بوده است. این امر ممکن است بر نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته تأثیرگذار باشد.
2) ممکن است فعالیتهای تحقیق و توسعه در شرکتهای صنعت داروسازی و صنعت سیمان، نتایج مطلوبی نداشته است و اصولاً این فعالیتها تنها منجر به ایجاد هزینه و مصرف منابع شرکتها شده است. در نتیجه با افزایش (کاهش) سرمایه نوآوری، سود خالص و در نتیجه بازده دارییها در طول دوره تحقیق کاهش (افزایش) یافته است.
5-3. خلاصه مطالعات نظری و مقایسه نتایج حاصل از تحقیق با نتایج تحقیقات پیشین
چن و همکاران(2005)
رابطه بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس سهام تایوان در دوره زمانی 2002-1992 را بررسی کردند. نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان داد که سرمایه فکری اثر مثبتی بر ارزش بازار و عملکرد مالی دارد و ممکن است معیاری برای عملکرد آتی محسوب گردد. همچنین شواهد ارائه شده حاکی از آن بود که مخارج تحقیق و توسعه اطلاعات بیشتری را در مورد سرمایه ساختاری ارائه مینماید و دارای رابطه مثبتی با سودآوری و ارزش بازار شرکت میباشد.
چانگ(2007)
با استفاده از ضریب ارزش افزوده فکری و ضریب ارزش افزوده فکری تعدیل شده، تأثیر سرمایه فکری را بر ارزش بازار (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت قیمت به سود) و سود آوری ( بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، قدرت سودآوری ساده و حاشیه سود) در صنعت تکنولوژی اطلاعات تایوان طی سالهای 2005-2001 بررسی نمود. نتایج وی نشان داد که در سطح کل صنعت مربوطه، سرمایه فکری و اجزای آن، فقط رابطه مثبت معنیداری با سودآوری و ارزش بازار دارند.
تن و همکاران (2007)
نیز در پژوهشی به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بازده مالی 150 شرکت پذیرفته شده در بورس سهام سنگاپور در دوره زمانی 2002-2000 پرداختند. نتایج مطالعات آنها این بود که :
a. بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت رابطه مثبتی وجود دارد.
b. بین سرمایه فکری و عملکرد آتی شرکت رابطه مثبتی وجود دارد.
c. بین نرخ رشد سرمایه فکری و عملکرد آتی شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
d. نقش سرمایه فکری در عملکرد صنایع مختلف، متفاوت است.
انواری رستمی (1384)
به بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این تحقیق روشهای مختلفی برای سنجش سرمایه فکری پیشنهاد و بکار گرفته شد. یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که تنها دو مورد از روشهای پیشنهادی همبستگی بالا و معنیداری با ارزش بازار سهام شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار دارند.
گلدی صدقی(1386)
به بررسی رابطه سرمایه فکری و بازده مالی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بر اساس نتایج تحقیق مذکور، میانگین شاخص مالی در سطوح مختلف و سرمایه فکری با بازده جاری و آتی شرکت رابطه معنیداری دارد.
اصغر نژادامیری(1387)
به سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکتها پرداخته است در این تحقیق سرمایه فکری از طریق ضریب ارزش افزوده فکری مدل پالیک سنجش شده و از شاخصهای بازده سهام و سود هر سهم و بازده دفتری حقوق صاحبان سهام بعنوان معیارهای بازده مالی استفاده شده است. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که ارتباط معنادار مثبت بین سرمایه فکری و بازده مالی، سرمایه فکری و بازده مالی آتی، نرخ رشد سرمایه فکری و نرخ رشد بازده مالی آتی شرکتها سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران است.
نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات انجام شده توسط چن و همکاران (2005) در حوزه ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی شرکتها، سازگار ولی بلحاظ ارتباط سرمایه فکری با ارزش شرکتها ناسازگار است. دلیل این ناسازگاری، احتمالاً ناشی از تفاوت در سیستمهای گزارشگری مالی و شرایط اقتصادی متفاوت در ایران باشد.
یافتههای بدست آمده از مقایسه فوق در خصوص تحقیق انجام شده توسط چانگ(2007) نیز صدق میکند.
در تحقیق تن و همکاران(2007) تنها معیارهای عملکردی بررسی شدهاند که بر این اساس نتایج تحقیق حاضر در این حوزه، با نتایج تن و همکاران(2007) سازگار است.
یافتههای بدست آمده در این تحقیق میتواند نتایج تحقیق انواری رستمی (1384) را تأیید نماید زیرا که در تحقیق مذکور وجود رابطه معنادار بین سرمایه فکری با ارزش بازار شرکتها، تنها در 2 مدل تأیید شده است و سایر مدلها روابط معناداری را نشان ندادهاند.
سایر تحقیقات انجام شده در داخل کشور، حاکی از وجود ارتباط مستقیم و معنادار بین عملکرد مالی و سرمایه فکری میباشند که با نتایج تحقیق حاضر سازگار هستند. همچنین تاکنون در داخل کشور تحقیقی در خصوص سرمایه نوآوری انجام نشده است و بنابراین امکان مقایسه نتایج بدست آمده با تحقیقات پیشین در این حوزه وجود ندارد.
5-4. پیشنهادهای برآمده از تحقیق
براساس نتایج حاصل از آزمون فرضیات، پیشنهاداتی در حوزه کاربردی و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی بشرح ذیل ارائه میشود.
در حوزه کاربردی پیشنهاد میشود که مدیران شرکتهای سهامی سعی نمایند اطلاعات و آگاهیهای خود را در خصوص عواملی مانند سرمایه فکری و سرمایه نوآوری به روز نموده و از چنین راهبردهایی برای افزایش بازدهی شرکت و ارزش آفرینی برای سهامداران استفاده نمایند.
در حوزه پژوهشی به محققان آتی پیشنهاد میشود که سعی نمایند مدلهای جدیدی برای سنجش سرمایه فکری و سرمایه نوآوری ارائه و آنها در میان شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس ایران آزمون کنند. همچنین پیشنهاد میشود که رابطه سرمایه فکری و سرمایه نوآوری را با متغیرهای بازار سرمایه بسنجند. در این راستا میتوان تأثیر این متغیرها را با بازدهی سهام بررسی نمود و شرکتها را براساس سطح سرمایه فکری و سرمایه نوآوری به دو یا چند گروه تفکیک نمود.
5-5. محدویتهای تحقیق
این تحقیق به لحاظ اجرا و در عمل با محدویتهای ذیل روبرو بوده است:
1) بدلیل نو و جدید بودن موضوع تحقیق، مبانی نظری و پیشینه مرتبط با تحقیق محدود و کمیاب میباشد که این امر باعث شد جمعآوری مطالب برای تکمیل این بخش، مدت زمان زیادی طول بکشد.
2) همانطور که قبلاً بحث شد، بنظر میرسد استفاده از متغیر ارزش دفتری داراییها بدلیل اینکه این متغیر مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی میباشد، ممکن است نتایج حاصل از آزمون فرضیات را تحت تأثیر قرار داده باشد.
منابع و مأخذ:
منابع فارسی
انوری رسمتی ، ع . 1382. “ارزیابی مدلها و روشهای سنجش و ارزشگذاری سرمایه فکری شرکتها” ، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 34 ، صفحه 51 .
انوری رستمی ، ع. 1384.”سنجش سرمایه فکری و بررسی روابط میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران” ، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 39 ، صفحه 49.
جعفری ، م.1387. “بازنگری مدلهای اندازهگیری سرمایه فکری: یک رویکرد کلی نگر”، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، صفحه 1 الی 13.
خاکی ، غ.م. 1384. “روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی” .چاپ پنجم ،تهران: انتشارات بازتاب.
فلاحتی ،ع. 1386. “بررسی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری به عنوان معیار سنتی ارزیابی عملکرد در برابر سود باقیمانده و ارزش افزوده اقتصادی بعنوان معیارهای اقتصادی”، پایان نامه ، استاد راهنما دکتر خوش طینت ، مؤسسه عالی بانکداری ایران، ارشد حسابداری.
گلدی صدقی، ا. 1386.”بررسی رابطه میان سرمایههای فکری و بازده مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه ، دانشگاه علی آباد کتول ، ارشد مدیریت دولتی.
یزدانی، ح.ر.1385 .”بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایههای فکری سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه مشترک و اثرات سرمایهها بر عملکرد شعب بانک ملت استان تهران” ، پایان نامه ، دانشگاه ترتبیت مدرس ، ارشد مدیریت دولتی.
رهنمای رودپشتی ، ف؛ همتی،ه.1388. “بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با متغیر های نوین سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش آفرینی” ، مطالعات مالی، شماره دوم ،صفحه 111 الی.134 .
نمازی ، م؛ ابراهیمی، ش. 1388.”بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار” ، تحقیقات حسابداری ، شماره چهارم ، م مدهوشی؛ مهدی اصغری نژاد امیری. 1388. “سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکتها، برررسی حسابداری و حسابرسی” ، شماره 57 ، صفحه 101 الی 116.
منابع غیر فارسی:
Appuhami, R.2007. “The impact of intellectual capital on investors Capital Gain On Shares: An empirical investigation in Thai banking finance & insurance sector”. Journal of internet Banking and commerce,Vol.12, No.1,www.arraydev.com /commerce/jibe.
Bontis, N.1998. “Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models” ,Management Decision, Vol. 36 No. 2,pp.63-76.
Bontis, N.2000.”Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual capital”. Available at: www.business.mcmaster.ca.
King Hang Chan .2009. “Impact Of Intellectual Capital On Organizational Performance “, Emerald,Vol.16, No.1,2009,pp.4- 21 ,www.Eemeraldisight.Com.
Kujansiveu, P;Lonnqvist, A.2005.”The value inefficiency of intellectual Capital, update.
Lev,B.2001. Intangibles. Management, Measurement, and Reporting, Brookings Institution ress, Washington. D.C.
Marr ,B;Schiuma, G.2001. Measuring and managing intellectual capital and knowledge assessing new economy organizations. In Bourne, M.,ed.
Handbook of performance Measurement. GEE Publishing Ltd, London.
Petty. R; Guthrie. 2000. “Intellectual capital literature review: measurement, reporting and management” Journal of Intellectual Capital, 1,2,, pp. 155-176.
Pew Tan, H. Plowman, D. Hancock, P.2007. “Intellectual capital and financial returns of companies”, Journal of intellectual capital , Vol.8. No.1,76-95 ,www. eemeraldisight. Com / 1469 -1930.htm.
Pulic, A.2000.MVA and VAICTM Analysis of randomly Selected Companies from FTSE 250. Austrian Intellectual capital Research center, Graz-London.
Pulic , A .2002.”an accounting tool for ic management”available at : http://www.measuring-ip. at /papers/ham99txt.html.
Sullivan, P.2000. Value-driven Intellectual Capital: How to convert intangible corporate assets into market value, Wiley.
Luthy, D. H.1998. “Intellectual Capital and its Measurement.”www3.bus.osaka-cu.ac.jp/ apira98/archives/htmis/25. Htm.
Riahi-Belkaoui, A.2003.”Intellectual Capital and Firm Performance of US Multinational Firms.” Journal of Intellectual Capital, Vol.4, No.2, PP.215-226.
Chang, Shu-Lien .2007. “Valuing Intellectual Capital and Firms’ Performance: Modifying Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM) in Taiwan IT Industry.” Doctoral Dissertation, Golden Gate University.
Tan, Hong Pew,

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوعنامتعارف، صحت معامله، کنترل بازار

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید