زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده فنی و مهندسی، بندر عباس، 85ص.
– تقی‎زاده، ع.ر.، دانه‌کار، ا.، کامرانی، ا و محمودی، ب.ا.، 1388، بررسی پراکنش و آمیختگی اجتماعات جنگلی مانگرو در رویشگاه سیریک-استان هرمزگان، مجله جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال اول، شماره 1، صفحه 25 تا 34.ُ
– ثابتی، ح. ا.، 1354، اجتماعات گیاهی ایران. ضمیمه محیط شناسی شماره 3 (مهر): 37- 58.
– جزیره‌ای، م.ح.، 1341، تقسیمات جنگلی ایران. وزارت کشاورزی، شورایعالی بررسی و تحقیقات کشاورزی، تهران.
– چپ من(V.J.Chapman). ترجمه حسن دیانت نژاد و علی اصغر بهفر. 1366. کلیات مسئله شوری، اهمیت و توزیع آن با اشاره ویژه به شور رست‌های طبیعی. بررسی بوم شناسی گیاهان در محیط‌های شور، نشریه بیابان، شماره 21، مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران: 8-29.
– خسروی، م.، 1371، درخت و دریا: گزارش نهایی طرح مطالعه اکولوژیک جنگل‌های حرای ایران. سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، 220 ص.
– دانه کار، ا.، 1374، بیولوژی و اکوفیزیولوژِی درختان مانگرو: قسمت اول، فصلنامه جنگل و مرتع، شماره28، ص24-29.
– دانه کار،ا.، 1379، گزارشی از جنگلهای ماندابی جزیره قشم، مجله کهکشان، شماره 8.
– دانه کار، ا و گلجانی امیرخیز، ر.، 1385، مجموعه مقالات اولین کنفرانس آموزش زمین شناسی ایران – تاثیرات آلودگی های نفتی بر جنگل های مانگرو- انتشارات تفتان – زاهدان .
– دانه‌کار، ا.، محمودی، ب.، تقی‌زاده، ع و کامرانی، ا.، 1388، بررسی ساختار توده‌های جنگلی مانگرو در رویشگاه سیریک استان هرمزگان، نشریه جنگل و فرآورده‌های چوب، دانشکده منابع طبیعی، دوره62، شماره4، صفحه359تا369.
– دانه‌کار، ا.،. عرفانی، م.، نوری، غ.ر.، عقیقی، ح.، مروی‌مهاجر، م.ر و اردکانی، ط.، 1391، بررسی تغییرات وسعت رویشگاه مانگرو خور گواتر در استان سیستان و بلوچستان،مجله جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال چهارم، شماره3،صفحه197تا207.
– دانه‌کار، ا و عربها، ف.، 1373، گزارش مأموریت جهت بررسی مقدماتی مناطق حساس ساحلی در سواحل و جزایر استان بوشهر. سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر محیط زیست دریایی.
– دانه‌کار، ا.، 1372، بررسی وضعیت کمی‌و کیفی جنگل‌های مانگرو حوزه خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از عکس‌های هوایی، گزارش 1: تفسیر و بررسی عکس‌های هوایی 1:20000 منطقه سیریک. پروژه بررسی و ارزیابی اکولوژیک جنگل‌های ماندابی حرا، سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر ارزیابی زیست محیطی، تهران، 6ص.
– دانه‌کار، ا.، 1373، بررسی مانگروهای منطقه سیریک، پایان نامه کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی، نور، 174ص.
– دانه‌کار، ا.، 1374( الف)، بیولوژی و اکوفیزیولوژی درختان مانگرو: قسمت اول و دوم ، فصلنامه جنگل و مرتع، ش 28 و 29(پاییز و زمستان): 24 – 29 و 65-70.
– دانه‌کار، ا.، 1374(ب)، جنگل‌های مانگرو جهان، فصلنامه محیط زیست، جلد هفتم، ش دوم (تابستان): 16 – 26.
– دانه‌کار، ا.، 1374(ج)، فرم ریشه در درختان تروپیکال. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی، 40ص.
– دانه‌کار، ا.، 1375، جنگل‌های مانگرو ایران. فصلنامه محیط زیست، جلد هشتم، شماره دوم(تابستان): 8- 23.
– دانه‌کار، ا.، 1377، مناطق حساس دریایی ایران. فصلنامه محیط زیست، شماره 24(پاییز): 28- 38.
– دانه‌کار، ا.، 1380، بررسی رابطه متقابل درختان حرا و جانوران وابسته(با تأکید بر شکم پایان) در جنگل‌های مانگرو حوزه خمیر و قشم(ذخیره گاه بیوسفری حرا). رساله دکترای جنگلداری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، نور، 131 ص.
– ذاکری، ا.، موسوی، م.، 1387، مدیریت احیاء و توسعه جنگلهای مانگرو در استان هرمزگان، تهران،54ص.
– رشوند، س.، 1376، مقایسه و تعیین ساختار جنگل‌های مانگرو استان بوشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد جنگلداری، مجتمع دانشگاهی علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده جنگلداری، گرگان، 109 ص.
– رفیع تبار، ک.، 1382، بررسی اثر درختچه‌های مانگرو بر روی جریانات جزر و مدی و رژیم رسوبگذاری در کانال‌های جزر و مدی. پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک دریا، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی، تهران، 107 ص.
– زنجانپور، ز و محمدپور، ا.، 1373، تهیه نقشه توزیع و پراکندگی جنگل های مانگرو با استفاده از اطلاعات ماهواره لندست. مرکز سنجش از راه دور، معاونت کاربرد و سیستم اطلاعات جغرافیایی، 26ص.
– زهزاد، ب و مجنونیان، ه.، 1376، منطقه حفاظت شده حرا(ذخیره زیستکره). اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان، 69ص.
– سالاری، ر و جهانگرد، ع.ص.، 1371، شناسایی جنگل‌های مانگرو و روابط اکولوژیک آن با آبزیان در استان هرمزگان. پایان نامه کارشناسی محیط زیست، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، کرج، 133 ص.
– سیستانی، د.، 1369، طرح بررسی و ارزیابی اکولوژیک جنگل‌های ماندابی حرا. سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر ارزیابی زیست محیطی.
– شایان، س.،1373، فرهنگ اصطلاحات جغرافیای طبیعی. چاپ دوم، انتشارات مدرسه، تهران، 508 ص.
– صادقی، ا.، 1384، بررسی روند تغییرات تراکم و تاج پوشش جنگل‌های مانگرو در حوزه‌ی دریای عمان، مطالعه موردی: منطقه جاسک و سیریک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، 80 ص.
– صفیاری، ش و مجنونیان، ه.، 1381، جنگل های مانگرو، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
– صفیاری، ش.، 1371، گیاهان مانگرو. موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، (ش81) تهران.
– صفیاری، ش.، 1381، جنگل‌های مانگرو، جلد دوم: جنگل‌های مانگرو در ایران. مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع(ش 314-1381)، تهران، 539ص.3.
– ضعیفی، م.، 1372، گزارش شرکت در گردهمایی بررسی مانگروها. ایستگاه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع هرمزگان، بندعباس، 19ص.
– عدل، ا.ح.، 1339، تقسیمات اقلیمی‌و رستنی‌های ایران. انتشارات دانشگاه تهران(ش 626)، تهران.
– عرفانی، م.، دانه‌کار، ا.، نوری، غ.ر و عقیقی، ح.، 1387، پایش تغییرات وسعت جنگل های مانگرو خور باهو در استان سیستان و بلوچستان-ایران.
– عرفانی،م.، دانه‌کار،ا.، نوری،غ.ر و اردکانی،ط.، 1389، بررسی عوامل موثر بر تغییرات جهانی وسعت جنگل¬های مانگرو.
– غیاثی، ن و نجفی، ک.، 1366، گزارشی از رویشگاه مانگرو در منطقه سیریک، ایستگاه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، هرمزگان، بندرعباس.
– غیاثی، ن.، 1366، هالوفیت‌های دریایی. سمینار جنگلکاری در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری، بندرعباس، بهمن ماه.
– فخر طباطبایی، م.، 1366، آشنایی با اکوسیستم‌ها. رشد آموزش زیست شناسی، سال سوم، شماره 10(زمستان): 25-37.
– فرهنگ آبیاری و زهکشی. 1354.
– فری، ولفانگ و ویلفرید پروبست. 1986. جغرافیای گیاهی ایران، ترجمه هنریک مجنونیان، 1378، سازمان حفاظت محیط زیست، 23- 63
– قریشی، م.، اسمعیلی، ش.، قریشی، س.، 1390، اکولوژی جنگل مانگرو، همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.
– قهرمان، ا.، 1365، فلور رنگی. جلد هشتم، برگ شماره 1000، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران.
– مبین، ص.، 1354، ویژگی‌های پوشش گیاهی ایران. ضمیمه محیط شناسی شماره 3 (مهر): 29- 35
– مبین، ص.، 1360، جغرافیای گیاهی: گسترش جهان گیاهی، اکولوژی، فیتو سوسیولوژی و خطوط اصلی رویش‌های ایران. دانشگاه تهران(ش 902)، تهران.
– محمدی زاده، م.، حسنی،م.، فرشچی،پ و محمودی مجدآبادی، م.، 1391، بررسی بهترین روش استقرار نهال حرا در پهنه جزر و مدی ساحل جزیره قشم، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد20، شمار?1،صفحه10-1.
– محمودی طالقانی، ع.، 1374، مقدمه‌ای بر مانگرو‌های ایران. سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، دفترجنگلکاری و پارک‌ها، چالوس، 16 ص.
– مخدوم، م.، درویش صفت، ع.، 1375، ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی، انتشارات دانشگاه تهران، پنجم، 314صفحه.
– منظمی، م.، آزادفر، د.، درگاهی، د و دانه‌کار، ا.، 1387، بررسی خصوصیات رویشی نهال¬های حاصل از بذور درختان حرا در رویشگاه مل گنزه، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد پانزدهم، شماره دوم، تعداد صفحه10.
– مهدوی، ع.، 1380، بررسی روند تغییرات کمی‌و کیفی جنگل‌های مانگروی منطقه قشم با استفاده از عکس‌های هوایی سال‌های 1346 و 1373 هجری شمسی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جنگلداری، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، کرج، 81ص.
– مهندسین مشاور پایداری طبیعت و منابع، ????. گزارش مطالعات پایه‌ی حرّا استان هرمزگان، ??? ص.
– میر شجاعی، ی.، صرافی، غ.ح و صفیاری، ش.، 1365، کاربرد اطلاعات ماهواره‌ای در بررسی جامعه گیاهی مانگرو. مرکز سنجش از دور ایران، تهران، 74 ص.
– نجفی تیره شبانکاره، ک.، 1368، نقش جنگل‌های مانگرو در تولید فرآورده‌های جنگلی و دریایی و اثرات زیست محیطی آنها. سمینار جنگلکاری در زمین‌های مرطوب، آبگیر و ماندابی ایران، سازمان پژوهش‌های علمی‌و صنعتی ایران، مهرماه.
– نصوری، م.، 1371، تولید نهال حرا: کشت و توسعه. اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان، بندرعباس، 25 ص.
– نیلوفری، پ.، 1363، بررسی مقدماتی شناسایی و تشریح چوب‌های درختان سواحل خلیج فارس و دریای عمان. گزارش شش ماه اول طرح شماره 262، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
– ویلسون، لویس. ترجمه فریدون ملک زاده و فاطمه مقدم . 1370. گیاه شناسی. جلد اول، دانشگاه تهران(ش 1/1567)، تهران.
– هدایتی، م ع.، 1370، سیمای سواحل از دیلم تا گواتر. سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، دفتر جنگلکاری و پارکها،‌ چالوس.
– هنگ آفرین[و دیگران]. 1353. گزارش مأموریت جهت رسیدگی به وضع جنگل‌های حرا و نحوه بهره‌برداری از آنها. سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور.
– Ahmed, E. and Kh.A. Abdel-Hamid. 2007. Zonation Pattern of Avicennia marina (Forssk.) Vierh. and Rhizophora mucronata Lam. along the Red Sea Coast, Egypt. World Applied Sciences Journal, 2(4): 283-288.
– Bhalla,R.S.,S. Ram and V. Srinivas. 2008. Studies on Vulnerability and Habitat Restoration along the Coromandel Coast.Pondicherry, India: FERAL, UNDP and UNTRS.245p.
– Brockmeyer Jr, R. E., Rey, J. R., Virnstein, R. W., Gilmore, R. G., & Earnest, L. (1996). Rehabilitation of impounded estuarine wetlands by hydrologic reconnection to the Indian River Lagoon, Florida (USA). Wetlands Ecology and Management, 4(2), 93-109.‏
– Cintron-Molero, G., 1992. Restoring mangrove systems. In: Thayer, G.W. (Ed.), restoring the Nation’s Marine Environment. Maryland Seagrant Program, College Park, Maryland, pp. 223-277.
– Costanza, R. et al. 1997. The value of the world’s ecosystems services and natural capital. Nature, vol. 387, pp.253-260.
– Densham, P. J., 1991: Spatial decision support system in principles and applications, Harlow, Essex, England, Longman, pp.403- 412.
– Ellison, A. M. (2000). Mangrove restoration: do we know enough?. Restoration Ecology, 8(3), 219-229.‏
– Field, C.D., 1998. Rehabilitation of mangrove ecosystems: an overview. Mar. Pollut. Bull. 37 (8-12), 383-392.
– Fred, A and Jr. Herrington. 1979. Surveys of the southern Iranian coastline with recommendations for additional marine resources.
– Galloway, R.W. 1982. Distribution and physiographic pattern of Australian mangroves, Mangrove ecosystem in Australia, structure, function and management (eds.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درباره3JHH، m/z، ناحیهی

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید