دانلود پایان نامه

باید بر ارتفاع طبقات تقسیم شود.
محور دیگر نیز ضریب فاکتور مقیاس است که در ضریب شتاب معادل تناوب اصلی سازه که در شتاب نگاشت کالیبره شده بدست می آید ضرب می شود.
مجموع این دو محور نمودار IDA را می دهد که خروجی مورد نظر ماست.در زیر نمودار IDA مدل ها ترسیم گشته است.نمودار زیر خروجی IDA مدل سه سقف و پنج دهانه می باشد.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد دربارهدرون داده، عملکرد سازمان، سلسله مراتب

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید