رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن نقش تعهد سازمانی”، اندیشه مدیریت راهبردی.
16. حبیبی، لیلا؛ (1383)، “سیستم های اتوماسیون اداری”، ماهنامه تدبیر، شماره 154، صص 38- 42.
17. خاکی. غلامرضا، (1379) ، “روش تحقیق در مدیریت” ، تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ؛ مرکز انتشارات علمی ، صص 1-402 .
18. دراکر، پیتر. اُف؛ (1378)، “چالش های مدیریت در سده 21″، ترجمه: محمد طلوع، انتشارات رسا.
19. دلاور. علی، (1383)، “مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی”، انتشارات رشد، چاپ سوم.
20. دعایی، حبیب اله؛ عزیزی، مرتضی؛ (1391)، “بررسی تاثیر معنویت در کار بر رفتار شهروندی سازمانی با تاکید بر نقش واسط تعهد سازمانی”، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال چهارم، شماره 8.
21. رابینز، استیفن پی. (1378)، “رفتار سازمانی”، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، جلد سوم، چاپ سوم.
22. رابینز، استیفن. (1377)، “رفتار سازمانی”، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
23. رنجبر کلاگری . حسن ، (1389) ، “امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در مدیریت شعب بانک ملی استان مازندران بر اساس مدل دولت الکترونیکی سازمان ملل” ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد قائمشهر .
24. رحیمی کیا. امین، قدم پور. عزت الله، روشن زاده. فاطمه، (1390)، “بررسی نقش بکارگیری اتوماسیون اداری در بهره وری کارکنان شهرداری خرم آباد در سال 1389″، مدیریت شهری، شماره 27، صص 99- 124.
25. سکاران. اوما، (1388)، “روش های تحقیق در مدیریت”، ترجمه: محمد صائبی، محمود شیرازی، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ هفتم.
26. ساعتچی، محمود؛ کامکاری، کامبیز؛ عسکریان، مهناز؛ (1389)، “آزمون های روان شناختی”، نشر ویرایش.
27. سماواتی، حسن؛ نجات، سید امیر رضا؛ (1388)، “بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان ناجا از دیدگاه مدیران”، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره 22.
28. سیدجوادین، سیدرضا؛ مشفق، مهدی؛ (1387)، “بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهبود عملکرد در دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق (ع)”، اندیشه مدیریت، سال دوم، شماره دوم، صص 95-122.
29. شیخ بکلو. سارا، صرافی زاده. اصغر، تیمور نژاد. کاوه، (1391)، “بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر کارایی”، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 9، صص 53-58.
30. شریف زاده، فتاح؛ (1391)، “تجزیه و تحلیل ارتباط سطح گستردگی اتوماسیون اداری و اثربخشی سازمانی”، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، سال اول، شماره 2، صص 73-103.
31. شیری. محمد، (1385)، “بررسی تاثیر اتوماسیون بر عملکرد کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران استان همدان”، تازه های جهان بیمه، شماره 99، صص 48-58.
32. صرافی زاده. اصغر، علیپور. سمانه، (1388)، “بررسی تاثیر به کارگیری اتوماسیون اداری بر بهره وری منابع انسانی”، مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره 3، صص 17-24.
33. صرافی زاده، احمد؛ (1383)، “فناوری اطلاعات در سازمان”، انتشارات امیر.
34. صرافی زاده، اصغر؛ علی پناهی، علی؛ (1381)، “سیستم های اطلاعات مدیریت”، انتشارات امیر.
35. صنوبری. محمد، (1387)، “رفتار شهروندی سازمانی”، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال پنجم، شماره 16، صص 79- 99.
36. طبرسا، غلامعلی؛ میرزاده، لیلا؛ (1389)، “تبیین جایگاه فرهنگ سازمانی در ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی؛ ماهیت، محتوی و کارکردها”، راهبرد، شماره 23.
37. عسکری. مصطفی، (1383)، “ارائه مدل ارزیابی بهره وری نیروی انسانی در مجتمع فولاد مبارکه”، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری)، دانشگاه یزد.
38. قنبری، رضا؛ (1379)، “اتوماسیون، نگاهی دوباره”، نشریه صنعت هوشمند.
39. کافی، بهروز؛ (1385)، “نگرشی بر مدیریت منابع انسانی”، تهران: موسسه انتشارات فرازاندیش سبز.
40. لندران اصفهانی، سعید؛ کامکار، منوچهر؛ راعی، مرتضی؛ (1384)، “رابطه بین عوامل موثر بر عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه و رضایت دانشجویان از عملکرد کارکنان”، دانش و پژوهش در روانشناسی، شماره بیست و چهارم، صص 19-38.
41. میرسپاسی. ناصر، (1381)، “میزان همبستگی مزد و بهره وری نیروی کار”، موسسه کار و تامین اجتماعی.
42. مشایخی، علینقی و همکاران؛ (1384)، “بررسی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات: کاربرد روش دلفی”، فصلنامه مدرس علوم انسانی.
43. ناظم، فتاح؛ (1381)، “راهبرد بهره وری در سازمان های آموزشی و صنعتی بر پایه فضای سازمانی”، دانش مدیریت، شماره 59، صص 61-85.
44. ناصری، سید حسین؛ (1385)، “اتوماسیون اداری”، روزنامه حمایت.
45. نجفی، علی. (1385)، “بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری (1385) با بهره وری مدیران میانی شرکت ملی گاز”، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی.
46. هویدا. رضا، نادری. ناهید، (1388)، “بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان”، سال نهم، شماره 1، صص 103- 118.
47. یزدان نیا، رضیه؛ (1388)، “میراث رقمی (دیجیتال): از اتوماسیون اداری تا آرشیو ملی دیجیتال”، گنجینه اسناد، سال نوزدهم، دفتر دوم، صص 107-112.
منابع انگلیسی:
48. Appelbaum S, Bartolomucci N, Beaumier E, Boulanger J, Corrigan R, Dore I, Girard C, Serroni C, (2004), “organizational citizenship behavior: a case study of culture” , leadership and trust, manamement decision, 42, 1, 13-40.
49. Ashford, S. j. Rothbard , N , P, Piderit, S, K, and Dutton , J .E, (1998) ; Out on a limb : “The role of context and impression management in selling gender – equity issues” . Administrative Science Quarterly, 43: 23 – 57.
50. Bienstok, Carol C., Demoranville, Carol W., and Smith, Rachel K. (2003), “Organizational Citizenship Behavior And Service Quality”, Journal of Service Maketig, vol.17,No.4,pp.357-78.
51. Bienstock, C. C., De Moranville, C.W., and Smith, R.K. (2003), “Organizational Citizenship Behavior and Service Quality”, Journal Of Services Marketing, 17, (4/5), 357-378.
52. Castro, C. B., Armario, E. M., and Ruiz, D. M. (2004), “The Influence of Employee Organizational Citizenship Behavior on Customer Loyalty”, International Journal Of Service Industry Management, 15, (1), 27.
53. Castro, Carmen Barrose, Armario, Enrique Martin and Ruiz, David Martin (2004), “The Influence of Employee Organizational Citizenship Behavior on Customer Loyalty”, International Journal of Service Industry Management, vol.15,No.1,pp.27-53.
54. Cohen (2002), “Professionalism and organizational Citizenship behavior”, Journal of Managerial Psychology.
55. Cropanzano R, Byrne, S.Z, (2000), “the relationship of emotional exhaustion to work attitudes , job performance rating, and organizational citizenship behaviors”, fifteenth annual conference of society for industrial and organizational psychology in new Orleans.
56. Decenzo, David.A. & Robbins, Stephen. (1988), “Personnel Human Resource Management”, Prentice Hall.
57. Erturk, (2006), “Increasing organizational citizenship behaviors of Turkish academicians”, Journal of Managerial psychology.
58. Fourastie J. (1957), “Productivity, Prices, and Wages”, Paris: OEEC, European productivity Agency, p.12.
59. Huang, J. H., Jin, B.H., and Yong, C., (2004), “Satisfaction with Business-To- Employee Benefit Systems and Organizational Citizenship Behavior”, International Journal ofManpower, 25, (2), 195.
60. Kristakis J. (1998), “Short Method Makes Frequent Evaluation of Office Producivity a Realistic Objective”, PP.81-83.
61. Landel, Robert. (1986), “Managing Productivity, through people: An operations perspective”, sponsors of the colgate darden graduate school of business, University of Virgina.
62. Murphy & Athanasou and king (2002), “Job Satisfaction and organizational citizenship behaviour”, Journal of Management psychology, vol. 17, N.4, pp.287 – 297.
63. McLeod, Raymond & Jones, Jack William (1987), “A Framework for Office Automation”, MIS Quarterly.
64. Modassir, Atika & Singh, Tripti. (2013). “Relationship of Emotional Intelligence with Transformational Leadership and Organizational Citizenship Behavior”, International Journal of Leadership Studies, Vol. 4, No. 1, pp. 3-21.
65. Netemeyer, Van Dyne, L., Cummings, L. L., and Parks, J. M., (1995), “Extra- Role Behaviors: In Pursuit of Construct and Definitional Clarity (A Bridge over Muddied Waters)”. In L. L. Cummings and B. M. Staw (Eds.), Research in Organizational Behavior, 17, 215-285.
66. Organ, D. W. (1988). “Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome”. Lexington, MA: Lexington Books.
67. Pinder, C. C. and Harlos, K. P. (2001). “Employee silence: quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice”. In Rowland, K. M. and Asian Productivity Organization (APO), Nordica International. LIT.
68. Podsakoff P.M, MacKenzie S.B, Paine J.B, Bachrach D.G, (2000), “Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research”, Journal of Management, 26, 3, 513-563.
69. Podsakoff, P.M., Mackenzie, S.B., Moorman, R.H., Fetter, R, (1990), “Transformational leader behaviors and their effects on followers. trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behavior”. Leadership Quarterly, 1, 42 – 107.
70. Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B. and Bachrach, D. G. (2000). “Organizational citizenship behaviors: a critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research”. Journal of Management, 26, 513-63.
71. Ray, CHarle And Kamer Janet (2002), “Office Automation A System Approach”, SRD, Amyz South Western Educational Publishing.
72. Rockart, J.F. (2012) “Chief executives define their own data needs”, Harvard Business Review, vol.57, no2. March-April, pp. 81-93, 1979.
73. Ryan, J. J., (2002), “Work Values and Organizational Citizenship Behavior: Values That Work for Employees and Organizations”, Journal of Business and Psychology, 17, (1), 123.
74. Satu Marttila. (2009). “Home automation- A challenge For Electrical Designers”, contractors and Electricians. http://lib.tkk.fi/Dipl/2009/urn100017.pdf .
75. Schermerhorne, JR. John R. (1989), “Manegement for Productivity”, John Wiley and Sons, Inc.
76. Tangen S. (2002), “A theoretical foundation for productivity measurement. Licentiate thesis”, The royal Institute of Technology, Stockholm, ch3, pp. 19-30.
77. Tziner, Aharon,

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه هایارزش شرکت، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید