فرمول (3-1)

كه در آن ؛
P: برآورد نسبت صفت متغير؛ 5/0= P
ε: مقدار اشتباه مجاز= 05/0
Z: متغير نرمال واحد متناظر با سطح اطمينان95 درصد؛ (96/1=Zα/2)
 
نمونه گیری طبقه بندی شده[79] (گروهی)
برای بیشتر کردن شباهت نمونه و جامعه و افزایش دقت نمونه برداری برای برآورد پارامترهای جامعه و دخالت دادن ویژگی‌های جامعه در نمونه، در این روش جامعه به گروههای متجانس تقسیم و هر گروه از عناصر تشکیل می‌شود که دارای ویژگیهای مشابه هستند. پس از تقسیم جامعه به گروههای متجانس، تعداد نمونه نسبت به هر گروه مشخص و سپس با استفاده از روش نمونه گیری ساده یا منظم، تعداد عناصر مورد نیاز از هر گروه انتخاب میشوند (آذر، & مومنی, 1384). در این روش ابتدا جامعه را طبقه بندی میکنند و سپس نمونهای تصادفی از هر طبقه انتخاب می‌نمایند. دلایل استفاده از نمونه گیری طبقه بندی شده این است که اول اینکه : برای هر طبقه نمونه ای به حجم مناسب در نظر می‌گیرند، دوم: تخمین دقیق‌تری از پارامترهای جامعه را نسبت به سایر نمونه گیری‌ها ارائه می‌دهد (دلاور، 1380).
در انجام این پژوهش از روش‌های نمونه گيري طبقه اي و تصادفي استفاده شد. جدول (3-1) چگونگي نسبت اين گروهها و تعداد نمونه را روشن ميسازد. حجم جامعه هر شركت (تعداد خبرگان) با توجه به مصاحبه با مديران شركت تعيين گرديد. پس در انجام پژوهش ابتدا جامعه را طبقهبندی كرده و سپس نمونهای تصادفی از هر طبقه انتخاب خواهد شد.
جدول ‏3‑1- حجم جامعه و تعداد نمونه هر يك از 11 شركت در مجموعه شرکت‌های گروه توسن

نوشته ای دیگر :   مقایسه چهار نوع پریمکس تجاری ویتامینه و معدنی (سواد کوه، آمینه گستر، آوای کاسپین شمال و داروسازان) بر عملکرد جوجه های نرگوشتی- قسمت 27

شركت تعداد جامعه خبرگان تعداد پرسش نامه ارسال شده تعداد نمونه جمعآوری شده درصد پاسخدهی
شركت پرداخت الكترونيك سامان 24 24 19 79%
شركت تحليلگران سيستم (ماتريس تحليلگران سیستم‌های پيچيده) 19 19 15 79%